Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 27.2.2018. u 14:54
Prikaza: 1321

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Materijali sa sjednica : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Slavonski Brod, 27. velja?e 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. to?ke podto?kom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pro?elnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinovi?, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa radom je danas u 9 sati zapo?ela 6. Sjednica županijske skupštine.Dnevni red usvojen je sa 22 glasa „ZA" i 17 „PROTV". Sjednicom predsjedava predsjednik ŽS Pero ?osi?

Kako je prva to?ka današnje Sjednice Regionalni vodoopskrbni sustav isto?na Slavonija – izgradnja sustava i upravljanje sustavom, Sjednici nazo?i i zamjenik gneralnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmiri?. Nakon prezentacije Hrvatskih voda vije?nici su o ovom pitanju raspravljali u ime klubova vije?nika i pojedina?no. 

Prenosimo što su o ovoj temi obrazlagali i raspravljali vije?nici Županijske skupštine:

 

Ivan Kolovrat,voditelj sektora korištenja i gospodara vodama Hravtskih voda:
"Do sada je u regionalni vodovod isto?ne Slavonije uloženo 676 milijuna kuna.Nemamo dovoljne koli?ine pitke vode, imamo i velike gubitke ali i nisku razinu priklju?enosti i pokrivenosti (...) - najve?i su problemi ovog sustava. Jedino sikireva?ko vodocrpilište može opsrkbljivati pitkom vodom bez prerade i to je jedno od najkalitetnijih izvorišta vode u Hrvatskoj.Što još treba napraviti na tom sustavu? Još je potrebno 460 milijuna kuna uložiti, novce koje hrvatska država nema, i o?ekuje se iz EU fondova preko EU projekta.Ve? lani smo upozoravali i brodski i vinkova?ki Vodovod da ove godine mo?e do?i do zna?ajnih problema u vodoopsrkbi, posebnice u ljetnim mjesecima. I to zbog neodržavanja sustava, kapaicitet Jelasa zna?ajno pada, a pove?ani su i gubici. Trenuta?no na podru?ju Slavonskog Broda gubici u vodovodnom sustavu su 52 posto, a na podru?lu Vinkovaca 45 posto i s trendom pove?anja. Hrvatske vode su spremne pomo?i da se odradi sve na vodocrpilištu Jelas, potreban je još jedan bunar, te spoj još 200 metara od Sikirevaca do Slavonskog Broda. To su zna?ajna ulaganja. Na isto?nome dijelu Brodsko posavske županije priklju?enost na sustav je vrlo mala"

Siniša Širac iz Hrvatskih voda:
U BPŽ ovim planiranim EU projektom 30 tisu?a stanovnika ?e dobiti priklju?ak na sustav javne vodoopskrbe.Smanjen je kapacitet ure?aja za kondicioniranje pitke vode i problem je revitalizacije filtera na podru?ju Slavonskog Broda. Na tom distribucijom podru?ju 26 tisu?a stanovnika nema osihguranu vodopopsrkbiu ili je sustav nedovoljno izgra?en, a tu su i ogromni gubici i sustavu. To zna?i da bi tebalo proširiti sustav u samom gradu Slavonskom Brodu. Što obuhva?a priprema EU projekta, vrijednog 585 milijuna kuna, odnosno 460 milijuna opravdanih troškova? Treba izraditi studiju izvodljivosti i procjenu svega što je bitno. Slijedi definiranje odnosa me?u korisinicima. Sredstva EU na razini su 72 posto, a ostalo bi osigurale Hrvatske vode i prora?un RH i jedinice lokalne samouprave. Sporazum o na?inu provedbe, odluka o na?inu rješavanje spornih pitanja, i prijava samog projekta sa svim dokumentima - koraci su koji bi uslijedili. Jedan od ?etiri prijedloga u provedbi projekta bi bio i da dvije županije Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska) osnuju zajedni?ku tvrtku, s partnerima na projektu Vodovod Vinkovci i Vodovod Slavonski Brod.Ovaj projekt sadrži EU sredstva, pa bismo svi trebali uložiti zajedni?ki napor da se isti i realizira u interesu svih gra?ana. Donesite mudre i pametne odluke".

 

Davor Vukmiri?, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda:
"Koji je cilj našeg dolaska u Slavonski Brod? Uz razjašnjenje svih mogu?ih opcija koje su moji kolege objasnili, važno je re?i da smo ovdje jer se susre?emo nevjerojatnim istupima u medijima. Hrvatske vode ne preferiraju ni jedno od ponu?ena ?etiri rješanja niti name?u ni jedono od njih. Zašto su stavovi druga?iji, zaista mi nije jasno.Pozivam na dijalog i razum, mi ne želimo intervenirati u donošenju bilo kakve odluke. Isto tako ?emo tražiti i od Vukovarsko srijemske županije, kao i od predstvnika i jednog i drugog Vodovoda i gradona?elnika Grada Slavonskog Broda i gradona?elnika Grada Vinkovaca. Vrata Hrvatskih voda su svima otvorena, stru?ne službe su svima na dispoziciji, da zajedno - i Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod, i Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovaca i Vodovodi oba grada - sa svima izna?emo kao parnetri najbolje rješenje za Slavoniju".

 

Slijedi rasprava vije?nika:

Stribor Valenta (SDP):Pitam se zašto se stanovnici Brodsko posavske županije moraju odre?i suverenitieta nad blagom koji imamo na podru?ju svoje županije - a to je voda i pokloniti ju nekome drugom? To je ono što predstavnici Hrvatskih voda danas ovdje traže od nas. Pravna regulativa je vrlo jasna. A i Zakon o financiranju vodnih gra?evina (?l 89.) koji regulira ovo pitanje. Nema potrebe pri?ati ni o kakvom zajedni?kom poduze?u. Na vodocrpilištu Sikirevci zaposleno je 27 ljudi iz vinkova?kog Vodovoda. Pitam se na kojim poslovima i tko ih financira? Gra?ani Brodsko-posavske županije. Dobro pitkih voda pokušavate pokloniti nekom drugom. Gra?ani vam ovo ne?e dopustiti. Vodovod Slavonski Brod na to ne?e nikad pristati.Sva pravna regulativa govori u prilog tome da prijenos upravlja?kih prava pripada Vodovodu Slavonski Brod. Ni na što drugo ne?emo pristati. Ostvarit ?emo upravlja?ka prava na sikireva?ki Vodovod makar i gra?anskim neposluhom pa ako teba i braniteljskim šatorima!

 

Zoran Mariji? (NL Duspara Mirko): Klub vije?nika NL Duspara Mirko izražava nezadovoljstvo ovakvim na?inom rada Županijske skupštine i ponašanjem stru?nih službi koje je neozbiljno. Nemamo ništa protiv da se voda iz sikrieva?kog vodocrpilišta šalje u distribuciju u durgu županiju, ali imamo protiv da netko drugi upravlja vodocprilištem koje pripada Vodovodu Slavonski Brod, odnosno na teritoriju je Brodsko posavske županije.O Isto?nom regionalnom vodovodu pri?a se od 1995. godine, a 2005. godine zapo?eli su prvi radovi. U tri godine izgra?en je cjevovod do Vinkovaca koji je sikireva?ko vodocrpilište tada i spojeno, a Slavonski Brod još nije. Radi se o preostalih 150 metara do spoja za koje Vodovod Vinkovaca prijeti da spajanje nije mogu?e zbog havarije koja bi uslijedila.Nema potrebe osnivanja zajedni?ke tvrtke, zapošljavanja novih direktora, rasipanja novaca.Vodocprilište Sikirevci je naše prirodno bogatstvo i njime možemo upravljati samo mi.
Prelažemo da Hrvatske vode prepišu vodne gra?evine na vodocrpilištu Sikirevci trgova?kom društvu Vodovod sukladno Zakonu te da isprave ponu?eni tekst Ugovora o suradnji na projektu Regionalni vodovodni sustav isto?ne Slavonije, gdje ?e u ?lanku 3 stavak 1 umjesto vinkova?ki Vodovod i kanalizacija d.o.o. pisati TD Vodovod Slavonski Brod. Tako jednostavno, a rješava problem.

 

Berislav Balen (HDZ):Podržavamo nastojanja Hrvatskih voda na rješavanju projekta, te predlažemo, kao prvo - žurno spajanje 150 metara preostalog cjevovoda, drugo: da se se filteri na vodocorpilištiu Jelas žurno zamjene kako bi Bro?ani imali kvalitetnu vodu u dostupnoj koli?ni, te tre?e - osnivanje novog trgova?kog društvo koje bi vodilo novo vodocrpililšte u Sikirevcima. Pravo vlasništva na vodu ne postoji. Na vodu imaju pravo svi gra?ani Republike Hrvatske na cijelom njezinom teritoriju. Što se ti?e osnvanja novog trgova?kog društva, zakon je tu jasan. Županije imaju pravo osnovati trgova?ko društvo. Naša je intencija da ve?inski udjel u njemu ima Brodsko-posavska županija, ali ne želimo da to samo tako netko preuzme tko ne zna upravljati vodovodnim sustavom, a koji je u sramotno lošem stanju.

Ante Orlovi? (MOST): Slažemo se s argumentima oporbe koji su na strani Zakona i interesa gra?ana Brodsko posavske županije. U svakoj varijatni koje predlažu Hrvatske vode i HDZ mi vidimo samo skuplju vodu za gra?ane. Prezentacija Hrvatskih voda bilo je bacanje prašine u o?i. Tko je sada u ime Županije vode?a osoba koja zastupa naše interese? Tko ?e preuzeti odgovornost? Drugo: kada ?e se bušiti novi bunari u Sikirevcima kako bi se pove?ao kapacitet? Ili pak oni koji su izgra?eni, kada ?e se staviti u funkciju? Voda s crpilišta Jelas uvijek ?e gra?anima biti skuplja od one koja je proizvedena u Sikirevcima!

 

U tijeku je pojedina?na rasprava vije?nika

O ovoj temi vije?nicima se obratio i župan Danijel Maruši?:
"Projekt se zove Regionalni vodovod isto?ne Slavonije! To je projekt Hrvatskih voda, a ne Brodsko-posavske niti Vukovarsko srijemske županije. Obje županije kao regionalne institucije u odnosu na veli?inu projekta u manjem dijelu priklju?ile jer svojim stanovnicima žele što lakše dobivanje pitke vode a cijene?i fikslane kapacitete op?ina koji su mali. Iz toga proizlaze i svi ugovori koji su do sad apotpisani. Dva si problema: u svibnju ne samo stanovnici Slavonskig Broda nego i okolnih op?ina ?e vrlo vjerojatno ostati bez dovoljnih koli?lina pitke vode. Molim Hrvatske vode da pomognu da se u svrhu dobivanja pitke vode da se vodocprilište Jelas obnovi te da se hitno priklju?i Slavonski Brod na vodovod isto?ne Slavonije odnosno vodocprilište Sikirevci. Mi moramo povu?i EU sredstva za projekt koji je zapo?et 2005. godine, nude nam s eogromna sredstva i mi to moramo iskorisititi. Djeljenjem projekta posotji vjerojantost da se ti novci ne?e povu?i, a štetu ?e imati stanovnici obje županije. Bilo koji dionik ako odustane iz ovoga mo?že prouzrokovati ne pova?enje novaca iz EU fondova. Odgovorni smo svi. Ovdje nema nikakvog osobnog interesa, niti moga niti g. Pere ?osi?a. Najelegantnije rješenje da nitko ne odustane je da se osnuje ovakvo jedno zajedni?ko poduze?e. U tom poduze?u partneri moraju biti i Vodovod Slavonski Brod i Vodovod Vinkovci.To poduze?e ne dijeli projekt niti dovodi u pitanje povla?enje sredstava iz EU fondova. Nitko ovdje nije protiv Brodsko posavske županije niti protiv Vodovoda Slavonski Brod. Moramo jedinstveno projekt dovesti do kraja. Gledajmo to tako. Kako ?e se poslije zakoni i život mijenjati, kako ?e Hrvatske vode organizirati sve ovo, nisam stru?njak, ali ovoga trenutka u svrhu da svi dobiju pitku vodu, sve moramo u?initi da zejedni?ki projekt realiziramo do kraja. Moramo uložiti sve napore i sve politike odmaknuti od ve?eg interesa, a to je povla?enje novaca iz EU fondova koji ?e biti usmjereni u razvoj vodoopskrbnog sustava obje županije. Spustimo tenzije i riješimo problem"

Saborski zastupnik Davor Vlaovi?:
"Ovaj projekt mora biti strateški projekt svim slavonskim županijama. Nakon izgradnje projektom je planirano osnivanje zajedni?kog poduze?a za upravljanje vodoopskrbnim sustavom na ovom podru?ju. Ne znamo zašto su Hrvatske vode odustale od partnerstva. Tko je kriv zašto projekt nije još završen, i kak to da je Vukovarsko srijemska županija imala više koristi, a manje uložila? Zašto Slavonski Brod još nije spojen na vodocrpilište? Zašto i op?ine Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica (...) još nemaju izgra?en vodoopskrbni i sustav vodoodvodnje? To su odgovori na koje moraju odgovoriti Hrvatske vode. Moj prijedlog je da se sazove još jedna tematska sjednica na koje ?e do?i i resorni ministar i svi dionici ovog projekta".

 

Ivan Kolovrat iz Hrvatskih voda:
"Ja sam inženjer, nisam politi?ar, niti sam ikada bio poltii?ki aktivni. Ovdje je izneseno puno neto?nih informacija i podataka. Vodocrpilište Sikirevci nije nikome predano na upravljanje, nego je u rukama Hrvatskih voda. ?injenice nisu na vašoj strani. Brodsko posavska županija je druga po ulaganjima Hrvatskih voda po glavi stanovnika. Prva je Li?ko senjska i to su ?injenice. Kad je rije? o bunarima, Hrvatske vode osiguravaju sredstva, a sve ostalo radi Vodovod Slavonski Brod. Pojedine odluke donosile su se politi?ki. Molimo bih konkretna pitanja pismenim putem i odgovorit ?emo isto tako argumentirano pismeno.
 

Zaklju?ak nakon stanke o 1. to?ki Dnevnog reda je slijede?i;

Radi nastavka realizacije projekta Regionalni sustav vodovoda isto?ne Slavonije, Županijska  skupština Brodsko-posavske županije prihva?a jedan od predloženih modela Hrvatskih voda i primjenu ?lanka 204. Zakona o vodama oodnosno osnivanje poduze?a za zahva?anje vode na vodocrpilištu u Sikirevcima. Osniva?i tog poduze?a bili bi Brodsko posavska županija sa 60 posto udjela te Vukovarsko srijemska županija s 40 posto udjela. Novoosnovano poduze?e bit ?e nositelj projekta, a partneri TD Vobovod Slavonski Brod, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci i drugi prihaltjivi partneri koji bi samostano razvijali vodnogospodarsku poltiiku na svom podru?ju. Za sve ostake modele predložene na sjednici Skupštine Brodsko posavska županija nij nadležna i ne može donositi meritorne odluke i zaklju?ke.oji Županijska skupština traži od Hrvatskih voda žurno rješavanje pitanja vodoopskrbe grada Slavonskog Broda i susjednih op?ina, sanaciju Vodocrpilišta Jelas u  suradnji s Vodovodom Slavonski Brod te rješavanje problematike odnosa Vodovoda Slavonski Brod i Vodovoda Vinkovci vezano uz visinu cijene vodne usluge. Tako?er, traži se i žurno spajanje cjevovoda Slavonski Brod - Sikirevci.  

Ve?inom glasova vije?nika (22 za, 15 protiv) prihva?en je ovaj prijedlog zaklju?ka.

Vije?nici Županijske skupštine do sada su usvojili:

 1. Regionalni vodoopskrbni sustav isto?na Slavonija – izgradnja sustava i upravljanje sustavom
 2.  
  1. Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
  2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
  3. Imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja 

 3. Izvješ?e o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2017. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2018. na podru?ju malog sliva „Brodska Posavina"
 4. Izvješ?e o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2017. i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2018. na podru?ju malog sliva „Šumetlica – Crnac"
 5. Izvješ?e o utvr?enim štetama od elementarnih nepogoda na podru?ju Brodsko-posavske županije u 2017. godini
 6. Izvješ?e o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorni?ke službe na podru?ju Brodsko-posavske županije
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Brodsko-posavske županije
 8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje politi?kih stranaka u 2018. godini
 9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i na?inu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i teku?e održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini na podru?ju Brodsko-posavske županije
 10. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima, te na?inu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i financiranje pomo?i za troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini
 11. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima, te na?inu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i teku?eg održavanja 
U tijeku je rasprava o 12. to?ki:

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti zdravstvenim ustanovama za nabavu dugotrajne imovine:
  1. Suglasnost za nabavu ure?aja za centralnu sterilizaciju u Op?oj bolnici Nova Gradiška
  2. Suglasnost za nabavu multifunkcionalnog digitalnog RTG ure?aja u Op?oj bolnici „Dr. J. Ben?evi?" Slavonski Brod
  3. Suglasnost za nabavu operacijskog mikroskopa za Odjel neurokirurgije Op?e bolnice „Dr. J. Ben?evi?" Slavonski Brod
  4. Suglasnost za nabavu ure?aja digitalizatora s opremom u Op?oj bolnici „Dr. J. Ben?evi?" Slavonski Brod
Do kraja današnje Sjednice usvojene su i slijede?e to?ke Dnevnog reda:

13. Davanje suglasnosti na Nacrt prijedloga odluke o Diobenoj bilanci Op?e bolnice „Dr. J. Ben?evi?" Slavonski Brod i Op?e bolnice Nova Gradiška
14. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Slavonski Brod
15. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvr?ivanje bilan?nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini na podru?ju Brodsko-posavske županije
16. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvr?ivanje bilan?nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2018. godini na podru?ju Brodsko-posavske županije
17. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole „Ivan Mažurani?" Sibinj
18. Davanje suglasnosti na Odluku o prodaji poljoprivredne mehanizacije Srednje škole Matije Antuna Reljkovi?a Slavonski Brod
Pod to?kom 2 c) imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja nakon kra?e rasprave,  odlukom ve?ine zastupnika
obnašateljicom dužnosti ravnateljice do 15. travnja, odnosno do dana stupanja na dužnost novoga ravnatelja Muzeja Hrvoja Špicera imenovana je  Danijela Ljubi?i? Mitrovi?

Audio snimka sjedniceAudio snimka sjednice

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(wma)

Veličina: 30283 kb

Datum objave: 27.2.2018.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipnja 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljače 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :