Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Samouprava

Objavljeno: 16.12.2010. u 0:00
Prikaza: 2537
Autor: admin

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

Samouprava : Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.)Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu. U raspravi je naglašenoda je ovaj temeljni dokument za iduću godinu pripremanu okruženju globalne financijske krize. Zbog toga je i Županija kao i sve ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj morala konzervativnije i opreznije pristupiti procjeni prihoda za 2011. godinu, te mjerama racionalizacije smanjiti proračunsku potrošnju..

Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu temelji se na nekoliko dokumenata -Zakonu o proračunu, Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2011- 2013. godine Ministarstva financija.

1.PRIHODI I PRIMICIPRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Prihodi i primici Proračuna za 2011. godinu kalkulirani su u ukupnoj svoti od 149.649.589kn (plus 500 tisuća amandmani)što u odnosu na 2010 . godinu predstavlja smanjenje za 3,55 % ili5.500.873,39kn.
Planirani su u skladu s osnovnim pokazateljima makroekonomske politike, te realnim procjenama kretanja zajedničkih porezau 2011. godini .
Pretežiti dio, odnosno137.175.229,07 kn(plus 500 tisuća amandmani) ili čak91,7 % odnosi se na prihode poslovanja, na primitke od prodaje nefinancijske imovine 3,2% ili 4.800.000,00 kn, dok se na primitke od financijske imovine i zaduživanja odnosi7.674.360,24 kn, ili 5,1 % ukupno planiranih prihoda i primitaka Županijskog proračuna za 2011. godinu.

Tablica 1.PRIHODI I PRIMICI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Red. Br. VRSTA PRIHODA

 

PLAN ZA 2010.
PLAN ZA 2011. UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA (%)

 

INDEKS2011/2010

1. PRIHODI POSLOVANJA

 

145.648.146,06

 

137.175.229,07

 

91,7

 

94,2

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

500.000,00

 

4.800.000,00

 

3,2

 

960,0

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 

9.002.316,64

 

7.674.360,24

 

5,1

 

85,2


U K U P N O 155.150.462,70

 

149.649.589,31

 

100,0

 

96,5

Budući se vrlo značajan dio proračuna odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija i to 70.655.061,59 kn,i u 2011. godini izuzetna pažnja morati će se pokloniti nastavku provođenja projekta decentralizacije.

Sukladno Smjernicama Ministarstva financija za 2011. godinuProračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni su primjenjivati financijske pokazatelje dane tablicom u nastavku:

Kretanje indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske

korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u 2011.

Indeks
Vrsta rashoda2011./2010.

 

Rashodi za zaposlene99,7
Materijalni rashodi94,4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine68,8

__________________________________________________________

Sukladno gore utvrđenim minimalnim standardima, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za Brodsko-posavsku županiju u 2011. godini bit će smanjena u odnosu na plan za 2010. godinu za ukupno 11.742.553,41 kuna ili 14,25%, odnosno bit će svedena na razinu od 85,75 % plana za 2010. godinu.
Vidljivo je da se najveća smanjenja odnose na kapitalne investicije, koje su u odnosu na plan za 2010. godinu smanjene za 31,2 % odnosno svedene na razinu od 68,8 % plana za 2010. godinu.

Tablica 2 :Pregled plana sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija

FUNKCIJA

 

Plan za 2010.

 


Plan za 2011.
OSNOVNO ŠKOLSTVO

 

31.012.915,00

 


27.315.375,00
tekući izdaci 25.500.005,00

 


22.045.667,00
kapitalni izdaci 5.512.910,00

 


5.269.708,00
SREDNJE ŠKOLSTVO 18.893.100,00

 


16.645.191,00
tekući izdaci 15.493.298,00

 


13.447.348,00
kapitalni izdaci 3.399.802,00

 


3.197.843,00
SOCIJALNA SKRB 14.083.880,00

 


12.737.970,00
Centri za socijalnu skrb 5.026.280,00

 


4.744.408,00
materijalni troškovi 1.986.280,00

 


1.875408,00
ogrjev 3.040.000,00

 


2.869.000,00
Domovi za starije i nemoćne 9.057.600,00

 


7.993.562,00
rashodi poslovanja 5.580.300,00

 


5.755.482,00
investicijsko održavanje 3.321.600,00

 


2.088.080,00
hitne intervencije 155.700,00

 


150.000,00
ZDRAVSTVO 18.407.720,00

 


13.956.525,59
U K U P N O

 

82.397.615,00

 


70.655.061,59

 

Iz podataka prezentiranih u gornjoj tablici je razvidno da se za financiranje decentraliziranih funkcija u 2011. godini planira utrošiti 70.655.061,59 kuna, od čega će približno samo oko 8.818.920,00 kn( 12,5 % ) biti realizirano dodatnim učešćem Županije u porezu i prirezu na dohodak, dok će preostalih 61.836.141,59 kn Županija potraživati iz Fonda za izravnavanje.
2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNAZA2011. GODINU

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od143.039.200,29 kn, što je za2,1 milijunkuna ili 1,46 % manje u odnosu na plan rashoda i izdataka za 2010. godinu.Razlika između planiranih prihoda i primitaka, odnosno planiranih rashoda i izdataka predstavlja anticipirani manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2010. godini, za koji se , sukladno zakonu, u 2011. godini mora osigurati pokriće na prihodovnoj strani proračuna.

Tablica 3.RASHODI I IZDACI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
Red. Br. VRSTA RASHODA

 

PLAN ZA 2010.
PLAN ZA2011. UDIO U UKUPNIM RASHODIMA (%)

 

INDEKS2011/2010

1. RASHODIPOSLOVANJA

 

115.127.460,16

 

121.699.178,78

 

85,1

 

105,7

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

29.586.784,41

 

20.900.021,51

 

14,6

 

70,6

3. RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

 

440.000,00

 

7.674.360,24

 

0,3

 

1744,2


U K U P N O 145.154.244,57

 

143.039.200,29

 

100,0

 

98,5

Planirani iznos prihoda i primitaka za 2011. godinu (umanjen za pretpostavljeni manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke 2011. godine) od 143.039.200,29 kn bit će usmjeren u proračunsku potrošnju na način da će rashodi poslovanja (tekući rashodi) apsorbirati121.699.178,78kn% ili85,1 % , rashodi za nabavu nefinancijske imovine14,6 % ili 20.900.021,51kn, dok je zaizdatke za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova u 2011. godini planirana proračunska potrošnja odpreostalih440.000,00kn ili0,3 %.
TABLICA BR. 4REKAPITULACIJA PRORAČUNSKE POTROŠNJE PO RAZDJELIMA
Red. Br.

 

RAZDJEL

 

 

PLAN ZA 2010.

 

 

PLAN ZA 2011.
UDIO U UKUPNIM RASHODIMA (%) INDEKS2001/2010
1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA

 

3.958.000,00

 

4.131.000,00

 

2,89

 

104,4

2. UOZA PRORAČUN I FINANCIJE 23.100.947,25 27.288.690,46 19,08 118,1
3. UO ZA GOSPODARSTVO 4.870.200,00 6.104.750,02 4,27 125,4
4. UO ZA POLJOPRIVREDU 5.656.119,96 4.323.271,70 3,02 76,4
5. UOZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

5.429.540,00

 

8.992.596,89

 

6,29

 

165,6

6. UOZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU 60.938.771,19 57.498.893,00 40,13 94,2
7. UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 37491187,95 30.986.291,09 21,62 82,5
8. UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE 1.526.000,00 1.590.000,00 1,11 104,2
9. UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE 2.183.478,22 2.283.707,13 1,60 104,6

U K U P N O

 

145.154.244,57

 

143.039.200,29

 

100,00

 

98,5

Rekapitulirajući proračunsku potrošnju po razdjelima može se konstatirati naglasio da ćečak 40,1 % svih raspoloživih prihoda/primitaka utrošiti u razdjelu obrazovanja, športa i culture,u razdjelu zdravstva i socijalne skrbi (21,6%), 6,3 %na području komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša, poljoprivrede 3,0 %, a na području gospodarstva oko 6,3% .Za normalno funkcioniranježupanijskih upravnih tijela utrošit će se ukupno 19,1 % svih raspoloživih prihoda, dok će ostali razdjeli imati znatno manju participaciju u proračunskoj potrošnji2011. godine.

Analizirajući planiranu proračunsku potrošnju u 2011. godini po funkcijskoj klasifikaciji može se tvrditi da će pretežiti dio biti usmjeren u obrazovanje (34,2%), opće javne usluge (22,0 %), ekonomske poslove (8,6 %),zdravstvo (11,8%), rekreaciju, religiju i kulturu (5,9 %), socijalnu zaštitu (9,8 % ) itd.

Predlagač proračuna župan Danijel Marušić naglasio je da su osnovne značajke Proračuna za 2011. godinu, pored ranije spomenutih formalno-tehničkih promjena slijedeći elementi:

1.zakonske, ugovorne i kreditne obveze

2.rashodi poslovanja proračunskih korisnika

3.započeti kapitalni projekti

4.subvencije

.Nastavak financiranja svih ranije započetih projekata, poglavito onih čije bi zaustavljanje izazvalo štetne posljedice. Tu, pored ostalih, mislimo prije svega naprijevoz učenika srednjih škola, koji i u 2011. godini nastavljamo sufinancirati zajedno s općinama, ali sa znatno većim sredstvima (oko 2,2 milijuna kuna);

.Za sufinanciranje visokog školstva (Učiteljski fakultet) u 2011. godini planiramo utrošiti 1,8 milijuna kuna, što je za Županijski proračun značajno opterećenje koje smo morali prihvatiti zbog izostanka potpore Grada Slavonskog Broda ;

.Smatramo da je proračun dostatno socijalno osjetljiv, što potkrepljujemo činjenicom da je za područje socijalne skrbi planirano preko 12,8 miliojuna kuna.pored postojećih programa nastavljamo s programom pomoći socijalno ugroženim kategorijama umirovljenika započetim u 2010. godini ;

.Smatramo da je proračun i razvojan u granicama naših financijskih mogućnosti, što potkrepljujemo činjenicom da pored postojećih uvodimo i nove projekte (npr. "Žene na tržištu rada", Projekti iz operativnog programa za regionalnu konkurentnost isl.).

Argument da je Proračun i dostatnorazvojan nalazi se u indeksima rasta pojedinih gospodarskih grana u odnosu na plan Proračuna za 2010. godinu (komunalno gospodarstvo indeks 165, gospodarstvo indeks 125,) ;
Budući da je na području primjene Zakona o javnoj nabavi prisutno intenziviranjeaktivnostiobvezneizobrazbena koju upućuje spomenutiZakon, nužno je da se i ovom području posveti posebna pozornost.

 

Rekapitulirajući možemo još jednom reći da smo Proračun za 2011. godinu planirali izuzetno realno, oprezno i štedljivo, ali s dozom umjerenog optimizma, jer ekonomsku recesiju smatramo privremenom situacijom koju zajednički moramo prevladati, a pri tom ne umanjujući osnovna prava naših građana koja im po zakonu pripadaju.
Projekti i programi koji će sasvim sigurno biti u središtu zanimanja i konkretnih aktivnosti izvršne i predstavničke vlasti u Brodsko-posavskoj županiji, a od neposrednog su interesa za sve građane Županije su:

-Plinofikacija u svim općinama u kojima još nije započeta, a temeljem koncesija koje će se dodijeliti najpovoljnijim ponuditeljima,

-Razvoj zdravstva putem osposobljavanja i stvaranja neophodnih uvijeta za pružanje zdravstvenih usluga na što višim standardima i u tom smislu ustrojavanje županijske bolnice kao drugog ranga u Slavonskom Brodu i bolnice četvrtog ranga u Novoj Gradiški.

Nastojanja će biti usmjerena na početak izgradnje bolničke poliklinike u Slavonskom Brodu, nabava kapitalnih medicinskih i drugih aparata u bolnicama, poticanje razvoja obiteljske medicine putem dodijeljenih koncesija, izgradnja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Novoj Gradiški itd.

-U području cestogradnje osigurat će se sredstva za planirane lokalne i županijske ceste na području županije, te u okviru nadležnosti djelovati na početku radova na državnim cestama (podvožnjak ispod pruge u Osječkoj ulici, južna obilaznica Nova Gradiška i sl).

-Ulaganja u vodoopskrbu započeta ranijih godina nastavit će se i u slijedećoj, osobito u Istočni regionalni vodobod Sikirevci, zatim Zapadni regionalni vodovod Davor i dr.

-Poticanje rješavanja pitanja odvodnje i izgradnje kolektorskog sustava u svim JLS koje su takve projekte donijele i kandidirale prema različitim izvorima financiranja.

-U 2011. godini Županija će donijeti i Program održavanja kanalske mreže trečeg i četvrtog reda sve u funkciji prevencije šteta od elementarnih nepogoda (poplave, tuča, suše itd.).

-Sustavno rješavanje odlaganja otpada napokon će zapoćeti u 2011. godini putem posebne tvrtke koju smo osnovali i vjerujemo u profitabilnost djelatnosti te tvrtke.

-Posebna pozornost u kontinuitetu usmjerava se u razvoj visokog školstva, prvenstveno onih institucija koje već djeluju na području Županije. U tom pravcu podržat će se projekti Veleučilišta za prerastanje u petogodišnji studij sukladno Bolonjskoj deklaraciji, te uvođenje i novih programskih studija na Veleučilištu.

Poticanje svih aktivnosti za osamostaljenje Učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
Ulaganje u školovanje i dalje je jedna od zadaća ove Županije u smislu odobravanja stipendija, financijskih potpora i drugih vidova pomoći studentima i polaznicima poslijediplomskih studija, sve u cilju stvaranja vlastitih kadrova za nove izazove.
Sve nabrojane aktivnosti, projekti i programi imaju za cilj doprinijeti što uravnoteženijem razvoju gradova i općina na području Brodsko-posavske županije.
Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

8. rujna 2020. u 12:18
Slavonski Brod 8. rujna 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je na časnu dužnost suca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu prisegnulo 11 sudaca porotnika imenovanih na 20. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije,. Prije stupanja na
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

16. srpnja 2020. u 14:25
Zagreb/Slavonski Brod 16. srpnja 2020. Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Spomenu
Brodsko-posavska županija : Održana tematska sjednica ŽS:  Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

Održana tematska sjednica ŽS: Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

17. lipnja 2020. u 12:02
Slavonski Brod, 17. lipnja 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave, pod predsjedanjem Pere Ćosića, održana je tematska sjednica Županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Održana 23. sjednica Županijske uprave

Održana 23. sjednica Županijske uprave

28. svibnja 2020. u 15:45
Slavonski Brod, 28. svibnja 2020. Poštujući protuepidemijske mjere i fizičko distanciranje, održana je 23. sjednica Županijske skupštine koja se nakon elektroničkog oblika ponovno održala u Velikoj vijećnici. Sjednicom je predsjedavao Pero Ćosić. Nakon usvajanja skraćenog Zapisni
Brodsko-posavska županija : Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

24. travnja 2020. u 10:10
Slavonski Brod, 24. travnja 2020. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz pandemiju koronavirusom (COVID-19), a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je, medu ostalim, određena zabrana okuplja
Brodsko-posavska županija : Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

9. ožujka 2020. u 13:12
Slavonski Brod, 9. ožujka 2020. U tijeku je 20. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je započela usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice. Utvrđeno je da sjednici nazoči 38 od 42 vijećnika što je dostatno za usvajanje točaka. Sje
Brodsko-posavska županija : Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

16. prosinca 2019. u 18:54
Koprivnica, 16. prosinca 2019. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u pratnji ministara u posjetu je Koprivničko-križevačkoj županiji.Uz sastanke s lokalnim čelnicima, upoznao se i dao potporu brojnim projektima - izgradnji nove željezničke infrastrukture, poduzetničkog inkubatora
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

13. prosinca 2019. u 10:19
Slavonski Brod, 13. veljače 2019. Na 19. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije s 25 glasova 'za', deset protiv i bez suzdržanih, usvojen Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Ono što je bitno naglasit
Brodsko-posavska županija : Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

12. prosinca 2019. u 14:58
Slavonski Brod, 12. prosinca 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice pod predsjedanjem Pere Ćosića s radom je započela 19. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Utvrđeno je da od 42 vijećnika sjednici nazočni njih 35 što je dov
Brodsko-posavska županija : Održana 18. sjednica Županijske skupštine

Održana 18. sjednica Županijske skupštine

28. studenog 2019. u 11:18
Slavonski Brod, 28, studenog 2019. Održana je 18. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj će vijećnici raspravljati o ukupno 14 točaka Dnevnog reda. Sjednica, kojom predsjedava Pero Ćosić započela je usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda za d
Brodsko-posavska županija : Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

5. studenog 2019. u 12:07
Slavonski Brod, 5. studenog 2019. Na jučer održanoj 17. sjednici Županijske skupštine na Dnevni red uvrštena je točka "informacija o stanju i poduzetim radnjama u tvrtki "Đuro Đaković" o kojoj je provedena i rasprava. Sukladno zaključku Županijske skupštine od 4. studenog 2019. g
Brodsko-posavska županija : Održana 17 sjednica Županijske skupštine

Održana 17 sjednica Županijske skupštine

4. studenog 2019. u 10:33
Slavonski Brod, 4. studenog 2019. U tijeku je 17. sjednica Županijske skupštine kojom predsjedava Pero Ćosić, a koja je s radom započela u 9 sati. Na sjednici nazoči 35 od 42 vijećnika što je dovoljan broj za funkcioniranje Skupštine. Nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle, Dnev
Brodsko-posavska županija : Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

11. ožujka 2019. u 9:28
Slavonski Brod, 11. ožujka 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda današnje, 12. sjednice Županijske skupštine. Sjednicom predsjedava predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić. Pred skupštinskim vijećnicima je danas čak 25 točaka Dnevnog reda u sklopu kojih je
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

18. prosinca 2018. u 9:23
Usvajanjem zapisnika o radu prošle kao i Dnevnog reda današnje sjednice, u 9 sati započela je 11. sjednica Županijske skupštine. U tijeku je Aktualni sat, a valja istaći kako je na Dnevnom redu današnje sjednice prijedlog najvažnijeg dokumenta - Proračuna Brodsko-posavske županij
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine

Održana 10. sjednica Županijske skupštine

2. listopada 2018. u 13:19
Slavonski Brod 2. listopada 2018. U tijeku je 10. sjednica Županijske skupštine na kojoj županijski vijećnici raspravljaju o 16 točaka Dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik ŽS Pero Ćosić, a nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda ove sjednice, prešlo se na
Brodsko-posavska županija : Održana 9. sjednica Županijske skupštine

Održana 9. sjednica Županijske skupštine

9. srpnja 2018. u 9:36
Slavonski Brod 9. srpnja 2018. Usvajanjem Dnevnog reda kao i Zapisnika o radu prošle, započelo je zasjedanje 9. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Sjednicom predsjedava Pero Ćosić, a u tijeku je Aktualni sat na kojem vijećnici postavljaju pitanja iz djelokru
Brodsko-posavska županija : Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

4. srpnja 2018. u 8:29
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održalo je jučer (3. lipnja 2018. godine) u Maloj vijećnici županijske uprave sjednicu kojom je predsjedavala Zdenka Bošnjak, a na kojoj je predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“.
Brodsko-posavska županija : Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti  spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

14. veljače 2018. u 11:59
Slavonski Brod 14. veljače 2018. 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ, održana je danas u maloj vijećnici županijske uprave koju je vodila predsjednica predsjednica Povjerenstva Zdenka Bošnjak.
Brodsko-posavska županija : Izabrani suci porotnici za mladež

Izabrani suci porotnici za mladež

24. siječnja 2018. u 11:50
Slavonski Brod, 24. sijčnja 2018. Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je 20. prosinca 2017. godine Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgo
Brodsko-posavska županija : Imenovani suci porotnici

Imenovani suci porotnici

7. studenog 2016. u 13:15
Brodsko-posavska županija : O izgradnji  zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

14. listopada 2015. u 11:47
Ranije najavljena Sjednica predsjedništva županijske skupštine održana je jutros s početkom u 9 sati, a njena glavna tema bila je aktualna situacija oko osnivanja zimskog kampa za migrante u Slavonskom Brodu.
Brodsko-posavska županija : Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

18. lipnja 2015. u 10:08
Institut za javne financije predstavio je u srijedu, 17. lipnja u Zagrebu rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, a posebna priznanja kao najbolje ocijenjene jedinice regionalne samouprave zaslužile su Brodsko-posavska, Krapinsk
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

17. lipnja 2015. u 13:19
Institut za javne financije predstavio je danas rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšav
Brodsko-posavska županija : 10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

16. prosinca 2014. u 17:34
Usvajanjem zapisnika o radu prošle, kao i Dnevnog reda današnje, s radom je, u 9 sati započelo zasjedanje 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

Sažeti prikaz Proračuna BPŽ za 2015. godinu

15. prosinca 2014. u 13:46
U susret sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine u prilogu donosimo sažeti prikaz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.
Brodsko-posavska županija : Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

10. lipnja 2014. u 16:15
7. sjednica Županijske skupštine započela je s radom, kako je prethodno i najavljeno, u 9:00 sati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku Dnevnog reda, Aktualni sa, koji je i ovaj puta obilježio veliki broj vijećničkih pitanja
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

9. travnja 2014. u 14:57
Jutros je započela sa radom 6. sjednica Županijske skupštine čiji dnevni red, ovaj puta, broji ukupno 30 točaka, plus podtočke, čime broj raste na 42. Na samom početku sjednice, nekoliko vijećnika je izrazilo primjedbe na dužinu dnevnog reda. Ipak, dnevni red je, od ukupno 40 naz
Brodsko-posavska županija : Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Tematska skupština Brodsko-posavske županije

17. veljače 2014. u 13:37
Kako je i ranije najavljeno, u tijeku je tematska sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na kojoj se razmatraju dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

4. veljače 2014. u 0:00
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica ŽS: Usvojen županijski  proračun za 2014.

4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

18. prosinca 2013. u 11:30
U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Predloženi dnevni red sadrži 24 točke. Na samom početku ustanovljeno je da postoji kvorum, 40 vijećnika od ukupno 42 je nazočilo sjednici.
Brodsko-posavska županija : ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

30. listopada 2013. u 11:49
Županijska skupština konstatira da je županijsko gospodarstvo u iznimno teškom stanju i da je većina ekonomskih pokazatelja negativna što se neposredno i negativno odražava na socijalno stanje građana.
Brodsko-posavska županija : Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

29. listopada 2013. u 15:58
Sjednicu je obilježila rasprava o aktualnom stanju u gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi i industriji
Brodsko-posavska županija : Održana 2. Sjednica županijske skupštine

Održana 2. Sjednica županijske skupštine

12. rujna 2013. u 14:15
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Brodsko-posavska županija : Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

25. kolovoza 2012. u 0:00
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
Brodsko-posavska županija : Usvojen proračun za 2012.

Usvojen proračun za 2012.

21. prosinca 2011. u 0:00
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Brodsko-posavska županija : Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

9. ožujka 2011. u 0:00
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije....
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije...
Brodsko-posavska županija : Aktualni sat Županijske skupštine

Aktualni sat Županijske skupštine

16. prosinca 2010. u 0:00
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

24. studenog 2010. u 0:00
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

12. prosinca 2009. u 0:00
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :