Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Samouprava

Objavljeno: 17.2.2014. u 13:37
Prikaza: 3170

Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Samouprava : Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Kako je i ranije najavljeno, održana je tematska sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na kojoj se razmatraju dvije točke dnevnog reda:

1.Reorganizacija pravosudnog sustava:

a) Nacrt zakona o područjima i sjedištima sudova u RH

b) Nacrt zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (javna rasprava)

 2.Analiza stanja zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske županije.


„Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst) i prijedloga i primjedbi ostalih sudionika javne rasprave o reorganizaciji pravosudnog sustava na području Brodsko-posavske županije, Županijska skupština je na Tematskoj sjednici, održanoj 17. veljače 2014., donijela

Z A K L J U Č K E

u povodu razmatranja prijedloga nacrta zakona

o područjima i sjedištima sudova i općinskih državnih odvjetništava

I.

Županijska skupština Brodsko-posavske županije ne podržava i protivi se promjenama sjedišta općinskih pravosudnih institucija u Slavonskom Brodu na način kako je Ministarstvo pravosuđa predložilo u materijalima za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, odnosno javnu raspravu. Ministarstvo predlaže ukidanje samostalnosti Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu i spajanje s Općinskim sudom i Općinskim državnim odvjetništvom Požega, sa sjedištem u Požegi, što je protivno interesima građana Brodsko-posavske županije te se traži da Slavonski Brod ostane i dalje sjedište navedenih pravosudnih institucija. Osim što ovakva reforma pravosuđa na području Brodsko-posavske županije diskriminira građane ove Županije koji će izravno trpjeti posljedice, nije, niti može biti opravdana, niti s jednog drugog aspekta naznačenog u obrazloženjima raspravnih dokumenata, kao što su: skraćivanje trajanja postupka, bolja mogućnost organizacije radnih procesa, ravnomjernija iskorištenost postojećih resursa, veći broj rješavatelja predmeta, povećanje djelotvornosti pravosudnih tijela, financijska isplativost, racionalnost, itd. U Brodsko-posavskoj županiji sjedište je Županijskog suda i Županijskog državnog odvjetništva, što je bio osnovni preduvjet predlaganja sjedišta općinskih sudova i općinskih državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj, a razlozi odstupanja od takvog polazišta u Brodsko-posavskoj županiji nisu na bilo koji način obrazloženi, pa se može samo nagađati i u tome dodatno komplicirati i ovako već zbunjenu i nezadovoljnu javnost Brodsko-posavske županije koja se već susrela s posljedicama provedenih reformi javnih službi koje su imale sjedište u Slavonskom Brodu ili u Novoj Gradišci.

 II.

 Polazeći od svih relevantnih parametara (broj predmeta, postupaka, kadrovi, teritorijalna nadležnost, broj stanovnika, geoprometni položaj, itd.) koji se inače koriste kao polazišne osnove normativnog uređenja određenog područja društva, a u ovom konkretnom slučaju izuzetno važnog područja pravosuđa, nepobitno potvrđuju utemeljenost i opravdanost zahtjeva da Slavonski Brod mora ostati sjedište Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva. Županijska skupština predlaže da u novoj mreži sudova na području nadležnosti Županijskog suda u Slavonskom Brodu budu dva općinska suda i to: jedan sa sjedištem u Slavonskom Brodu, uz obvezno zadržavanje Stalne službe u Novoj Gradišci za parnične, ovršne, izvanparnične i zemljišno-knjižne predmete, kao trajne kategorije, te drugi Općinski sud sa sjedištem u Požegi. U protivnom, ukoliko ostaje samo jedan općinski sud na području nadležnosti Županijskog suda u Slavonskom Brodu, tada se predlaže, uvažavajući sve naprijed iznesene argumente, da sjedište toga suda bude u Slavonskom Brodu, kao što je i sjedište Prekršajnog suda u Slavonskom Brodu za isto područje mjesne nadležnosti.

 III.

 Mada je u 2010./2011. godini već proveden teritorijalni preustroj trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj, prema kojem je Trgovački sud u Slavonskom Brodu izgubio samostalnost i nastavio djelovati kao Trgovački sud Osijek, Stalna služba u Slavonskom Brodu, predlaže se da se u mreži trgovačkih suda u RH ustroji Trgovački sud u Slavonskom Brodu za područje nadležnosti Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije jer je broj spisa Stalne službe u Slavonskom Brodu približno jednak broju spisa u matičnom Trgovačkom sudu u Osijeku. Uporišta za ovakav prijedlog su i neostvareni učinci trogodišnjeg funkcioniranja Stalne službe u Slavonskom Brodu, koji su izostali (ekonomičnost, racionalizacija, učinkovitost, itd.). Kao alternativno rješenje predlaže se u članku 11. Nacrta prijedloga zakona o područjima i sjedištima sudova u RH definirati status Stalne službe u Slavonskom Brodu kao trajne kategorije, uvažavajući naprijed navedenu činjenicu o broju predmeta matičnog Trgovačkog suda u Osijeku i Stalne službe u Slavonskom Brodu, kao i podatke o neostvarenim učincima prethodne racionalizacije trgovačkih sudova.

 IV.

Istovjetna stajališta vezana za Općinski sud odnose se i na Općinsko državno odvjetništvo, kao i za Prekršajni sud.

 V.

 Županijska skupština predlaže Ministarstvu pravosuđa da usvoji primjedbe i prijedloge svih sudionika javne rasprave o reorganizaciji pravosudnog sustava iznesene od strane parlamentarnih političkih stranaka, nositelja izvršne vlasti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Brodsko-posavskoj županiji, kao i vijećnika Županijske skupštine te na temelju istih izmijeni i predloženi normativni dio reformskih dokumenata, odnosno ugradi ih u Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava.  Pod drugom točkom dnevnog reda Tematske sjednice Županijske skupštine, vijećnici su donijeli sljedeći

Z a k l j u č a k

o usvajanju Analize stanja zdravstvene zaštite na području

Brodsko-posavske županije s prijedlogom za pokretanje postupka

za ukidanje Odluke o pripajanju Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

I.

Županijska skupština usvaja Analizu stanja zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske županije iz koje su razvidni svi relevantni analitički pokazatelji rada i poslovanja zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija, u sklopu kojih i dviju bolnica nad kojima su osnivačka prava prenesena na Republiku Hrvatsku do okončanja postupka sanacije, ili ukupno četiri godine.

 II.

 Županijska skupština izražava neslaganje i oštro se protivi Odluci Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod u jednu ustanovu iz razloga koji su iskazani u stajalištima i zahtjevima Savjeta za zdravlje Brodsko-posavske županije, a odnose se na sljedeće: pripajanjem Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod građanima zapadnog dijela Županije (za njih oko 80.000) smanjena je dostupnost zdravstvene zaštite, čime su dovedeni u neravnopravan položaj, usprkos činjenici da je svim građanima Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na jednaku ili približno jednaku razinu zdravstvene zaštite, Odluka Vlade RH donesena je bez stručne rasprave u zdravstvenim ustanovama i bez konzultacija s osnivačem tih ustanova u Brodsko-posavskoj županiji, pa se ne može utvrditi koji je pravi razlog ukidanju jednog pravnog, poslovnog i financijskog identiteta Opće bolnice Nova Gradiška. Dosadašnji učinci sanacije općih bolnica nevidljivi su, nema rezultata, naprotiv iskazuju se negativni efekti koji nisu mogli biti podloga navedenim statusnim promjenama. Opća bolnica Nova Gradiška posebno je opravdala svoje dugogodišnje postojanje tijekom Domovinskog rata u liječenju ranjenih branitelja i ostalog pučanstva tog dijela Republike Hrvatske i s tog osnova zaslužila je drugi status, uzvišeniji te da bude Bolnica od posebnog značaja za samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku, a ne da ju se briše s popisa zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Posljedice ukidanja Opće bolnice Nova Gradiška i svođenje na poslovanje "lokaliteta" Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod izravno će utjecati i već se negativno reflektira na kvalitetu zdravstvenih usluga pacijentima, a onemogućit će velikom broju socijalno ugroženijih skupina građana (stariji, ekonomski slabiji i dr.) razinu liječenja koja im po svim uzusima pripada, započeta devastacija zdravstvenog sustava nastavit će se i krenuti smjerom daljnje depopulacije, umjesto obrnuto, smanjivanje opsega rada novogradiške bolnice vodi, vjerojatno, očekivanom cilju – potpunom ukidanju bolnice.

 III.


Županijska skupština ocjenjuje da je spajanje novogradiške bolnice s Općom bolnicom "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod provedeno suprotno odredbama Zakona o sanaciji javnih ustanova temeljem kojeg je Brodsko-posavska županija svoja osnivačka prava samo privremeno prenijela na Vladu Republike Hrvatske, pa se opravdano nameće pitanje ništetnosti Odluke o sanaciji novogradiške bolnice i Odluke o pripajanju Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod.Brodsko-posavska županija nije imala saznanja o pripremama spomenutih odluka koje je Vlada Republike Hrvatske, u okviru svoje nadležnosti, donijela, pa se od stručnih službi Županije traži utvrđivanje formalno-pravnih mogućnosti za pokretanje odgovarajućih postupaka pred pravosudnim tijelima Republike Hrvatske radi proglašenja ništetnosti Odluke o sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška i Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod i Odluke o pripajanju Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod.

IV.

Županijska skupština poziva sanacijskog upravitelja Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod da osigurava kontinuiranu ispomoć u liječnicima specijalistima Općoj bolnici Nova Gradiška, kako pacijenti ne bi ostali zakinuti za pravodobnu specijalističku zdravstvenu uslugu u specijalističkim ambulantama navedene ustanove.Također se zahtjeva onemogućavanje ukidanja bolničkih odjela u novogradiškoj ustanovi, preseljenje opreme, medicinskih aparata i dr., sve u interesu pacijenata koji ne smiju biti taoci bilo čijih odluka.


 V.

 Predlaže se stručnim službama Brodsko-posavske županije, zaduženih za područje zdravstva, da pripreme odgovarajuće materijale i prijedloge akata o pokretanju inicijative za ukidanje Odluke Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod i svih ostalih akata koje je Vlada RH donijela na temelju te Odluke, s ciljem vraćanja samostalnosti Općoj Bolnici Nova Gradiška. (Svi egzaktni podaci o broju predmeta, postupaka, kao i usporedni podaci za 2011./2012. i 2012./2013. daju se u privitku i čine sastavni dio primjedaba i prijedloga Županijske skupštine na prijedloge nacrta zakona.)"


Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

8. rujna 2020. u 12:18
Slavonski Brod 8. rujna 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je na časnu dužnost suca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu prisegnulo 11 sudaca porotnika imenovanih na 20. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije,. Prije stupanja na
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

16. srpnja 2020. u 14:25
Zagreb/Slavonski Brod 16. srpnja 2020. Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Spomenu
Brodsko-posavska županija : Održana tematska sjednica ŽS:  Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

Održana tematska sjednica ŽS: Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

17. lipnja 2020. u 12:02
Slavonski Brod, 17. lipnja 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave, pod predsjedanjem Pere Ćosića, održana je tematska sjednica Županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Održana 23. sjednica Županijske uprave

Održana 23. sjednica Županijske uprave

28. svibnja 2020. u 15:45
Slavonski Brod, 28. svibnja 2020. Poštujući protuepidemijske mjere i fizičko distanciranje, održana je 23. sjednica Županijske skupštine koja se nakon elektroničkog oblika ponovno održala u Velikoj vijećnici. Sjednicom je predsjedavao Pero Ćosić. Nakon usvajanja skraćenog Zapisni
Brodsko-posavska županija : Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

24. travnja 2020. u 10:10
Slavonski Brod, 24. travnja 2020. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz pandemiju koronavirusom (COVID-19), a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je, medu ostalim, određena zabrana okuplja
Brodsko-posavska županija : Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

9. ožujka 2020. u 13:12
Slavonski Brod, 9. ožujka 2020. U tijeku je 20. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je započela usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice. Utvrđeno je da sjednici nazoči 38 od 42 vijećnika što je dostatno za usvajanje točaka. Sje
Brodsko-posavska županija : Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

16. prosinca 2019. u 18:54
Koprivnica, 16. prosinca 2019. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u pratnji ministara u posjetu je Koprivničko-križevačkoj županiji.Uz sastanke s lokalnim čelnicima, upoznao se i dao potporu brojnim projektima - izgradnji nove željezničke infrastrukture, poduzetničkog inkubatora
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

13. prosinca 2019. u 10:19
Slavonski Brod, 13. veljače 2019. Na 19. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije s 25 glasova 'za', deset protiv i bez suzdržanih, usvojen Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Ono što je bitno naglasit
Brodsko-posavska županija : Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

12. prosinca 2019. u 14:58
Slavonski Brod, 12. prosinca 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice pod predsjedanjem Pere Ćosića s radom je započela 19. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Utvrđeno je da od 42 vijećnika sjednici nazočni njih 35 što je dov
Brodsko-posavska županija : Održana 18. sjednica Županijske skupštine

Održana 18. sjednica Županijske skupštine

28. studenog 2019. u 11:18
Slavonski Brod, 28, studenog 2019. Održana je 18. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj će vijećnici raspravljati o ukupno 14 točaka Dnevnog reda. Sjednica, kojom predsjedava Pero Ćosić započela je usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda za d
Brodsko-posavska županija : Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

5. studenog 2019. u 12:07
Slavonski Brod, 5. studenog 2019. Na jučer održanoj 17. sjednici Županijske skupštine na Dnevni red uvrštena je točka "informacija o stanju i poduzetim radnjama u tvrtki "Đuro Đaković" o kojoj je provedena i rasprava. Sukladno zaključku Županijske skupštine od 4. studenog 2019. g
Brodsko-posavska županija : Održana 17 sjednica Županijske skupštine

Održana 17 sjednica Županijske skupštine

4. studenog 2019. u 10:33
Slavonski Brod, 4. studenog 2019. U tijeku je 17. sjednica Županijske skupštine kojom predsjedava Pero Ćosić, a koja je s radom započela u 9 sati. Na sjednici nazoči 35 od 42 vijećnika što je dovoljan broj za funkcioniranje Skupštine. Nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle, Dnev
Brodsko-posavska županija : Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

11. ožujka 2019. u 9:28
Slavonski Brod, 11. ožujka 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda današnje, 12. sjednice Županijske skupštine. Sjednicom predsjedava predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić. Pred skupštinskim vijećnicima je danas čak 25 točaka Dnevnog reda u sklopu kojih je
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

18. prosinca 2018. u 9:23
Usvajanjem zapisnika o radu prošle kao i Dnevnog reda današnje sjednice, u 9 sati započela je 11. sjednica Županijske skupštine. U tijeku je Aktualni sat, a valja istaći kako je na Dnevnom redu današnje sjednice prijedlog najvažnijeg dokumenta - Proračuna Brodsko-posavske županij
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine

Održana 10. sjednica Županijske skupštine

2. listopada 2018. u 13:19
Slavonski Brod 2. listopada 2018. U tijeku je 10. sjednica Županijske skupštine na kojoj županijski vijećnici raspravljaju o 16 točaka Dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik ŽS Pero Ćosić, a nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda ove sjednice, prešlo se na
Brodsko-posavska županija : Održana 9. sjednica Županijske skupštine

Održana 9. sjednica Županijske skupštine

9. srpnja 2018. u 9:36
Slavonski Brod 9. srpnja 2018. Usvajanjem Dnevnog reda kao i Zapisnika o radu prošle, započelo je zasjedanje 9. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Sjednicom predsjedava Pero Ćosić, a u tijeku je Aktualni sat na kojem vijećnici postavljaju pitanja iz djelokru
Brodsko-posavska županija : Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

4. srpnja 2018. u 8:29
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održalo je jučer (3. lipnja 2018. godine) u Maloj vijećnici županijske uprave sjednicu kojom je predsjedavala Zdenka Bošnjak, a na kojoj je predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“.
Brodsko-posavska županija : Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti  spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

14. veljače 2018. u 11:59
Slavonski Brod 14. veljače 2018. 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ, održana je danas u maloj vijećnici županijske uprave koju je vodila predsjednica predsjednica Povjerenstva Zdenka Bošnjak.
Brodsko-posavska županija : Izabrani suci porotnici za mladež

Izabrani suci porotnici za mladež

24. siječnja 2018. u 11:50
Slavonski Brod, 24. sijčnja 2018. Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je 20. prosinca 2017. godine Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgo
Brodsko-posavska županija : Imenovani suci porotnici

Imenovani suci porotnici

7. studenog 2016. u 13:15
Brodsko-posavska županija : O izgradnji  zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

14. listopada 2015. u 11:47
Ranije najavljena Sjednica predsjedništva županijske skupštine održana je jutros s početkom u 9 sati, a njena glavna tema bila je aktualna situacija oko osnivanja zimskog kampa za migrante u Slavonskom Brodu.
Brodsko-posavska županija : Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

18. lipnja 2015. u 10:08
Institut za javne financije predstavio je u srijedu, 17. lipnja u Zagrebu rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, a posebna priznanja kao najbolje ocijenjene jedinice regionalne samouprave zaslužile su Brodsko-posavska, Krapinsk
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

17. lipnja 2015. u 13:19
Institut za javne financije predstavio je danas rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšav
Brodsko-posavska županija : 10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

16. prosinca 2014. u 17:34
Usvajanjem zapisnika o radu prošle, kao i Dnevnog reda današnje, s radom je, u 9 sati započelo zasjedanje 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

Sažeti prikaz Proračuna BPŽ za 2015. godinu

15. prosinca 2014. u 13:46
U susret sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine u prilogu donosimo sažeti prikaz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.
Brodsko-posavska županija : Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

10. lipnja 2014. u 16:15
7. sjednica Županijske skupštine započela je s radom, kako je prethodno i najavljeno, u 9:00 sati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku Dnevnog reda, Aktualni sa, koji je i ovaj puta obilježio veliki broj vijećničkih pitanja
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

9. travnja 2014. u 14:57
Jutros je započela sa radom 6. sjednica Županijske skupštine čiji dnevni red, ovaj puta, broji ukupno 30 točaka, plus podtočke, čime broj raste na 42. Na samom početku sjednice, nekoliko vijećnika je izrazilo primjedbe na dužinu dnevnog reda. Ipak, dnevni red je, od ukupno 40 naz
Brodsko-posavska županija : Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

4. veljače 2014. u 0:00
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica ŽS: Usvojen županijski  proračun za 2014.

4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

18. prosinca 2013. u 11:30
U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Predloženi dnevni red sadrži 24 točke. Na samom početku ustanovljeno je da postoji kvorum, 40 vijećnika od ukupno 42 je nazočilo sjednici.
Brodsko-posavska županija : ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

30. listopada 2013. u 11:49
Županijska skupština konstatira da je županijsko gospodarstvo u iznimno teškom stanju i da je većina ekonomskih pokazatelja negativna što se neposredno i negativno odražava na socijalno stanje građana.
Brodsko-posavska županija : Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

29. listopada 2013. u 15:58
Sjednicu je obilježila rasprava o aktualnom stanju u gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi i industriji
Brodsko-posavska županija : Održana 2. Sjednica županijske skupštine

Održana 2. Sjednica županijske skupštine

12. rujna 2013. u 14:15
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Brodsko-posavska županija : Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

25. kolovoza 2012. u 0:00
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
Brodsko-posavska županija : Usvojen proračun za 2012.

Usvojen proračun za 2012.

21. prosinca 2011. u 0:00
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Brodsko-posavska županija : Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

9. ožujka 2011. u 0:00
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije....
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije...
Brodsko-posavska županija : Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

16. prosinca 2010. u 0:00
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Brodsko-posavska županija : Aktualni sat Županijske skupštine

Aktualni sat Županijske skupštine

16. prosinca 2010. u 0:00
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

24. studenog 2010. u 0:00
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

12. prosinca 2009. u 0:00
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :