Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 26. Veljača 2021

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području BPŽ

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18.), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i broj 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) i Odluke župana od 16. veljače 2021. godine, župan Brodsko-posavske županije ,

objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području
Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2021. godinu

I.

Župan Brodsko-posavske županije objavljuje Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a od interesa su za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje u 2021. godini.

II.

Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 776.273,00 kuna.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1. - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalne isključenosti te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.
Ukupno planirana sredstva: 90.000,00 kn,

Prioritetno područje 2. - Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.
Ukupno planirana sredstva: 320.000,00 kn,

Prioritetno područje 3.- pomoć i podrška u području zaštite od nasilja u obitelji.
Ukupno planirana sredstva: 186.273,00 kn,

Prioritetno područje 4. - pomoć i podrška u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.
Ukupno planirana sredstva :180.000,00 kn.


Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 1.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 20.000,00 kuna, osim ako se radi o programu koji prijavljuje i provodi veći broj udruga zajedno tada se mogu dodijeliti sredstva do 50.000,00 kn
Za Prioritetno područje 3. pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji najviši iznos nije definiran.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 18. ožujka 2021. godine.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije dodjeljivati će sredstva za financiranje programa/projekata udruga uz uvjet da:

su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;
su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine" broj 74/14 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
program/projekt koji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba županije ;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna županije i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu županije;
se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta;
imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše dva projekta/programa ali samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti i programi koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2021. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
relevantnost programa/projekta - koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekt dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta;
ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta;
preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
financijski izvještaj udruge
za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu;
za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2020. godinu;
potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
Izjava o partnerstvu (ukoliko se program/projekt) provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima).

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata.

Udruga kojoj će biti odobreno financiranje prije potpisa ugovora će morati dostaviti sljedeće dokumente:

Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:

poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa, projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a od interesa su za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2021. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj /poziv za financiranje programa, projekta udruga na području Brodsko-posavske županije koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva i socijalne skrbi za 2021. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja/poziva.
Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj/poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije (ured 220), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-129, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;
2. Tekst javnog natječaja;
3. Upute za prijavitelje;
4. Obrasce za prijavu programa/projekta:
4.1. Obrazac opisa programa/projekta;
4.2. Obrazac proračuna programa/projekta;
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;
6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta;
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);
9. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta;
10.Obrasce za izvještavanje:
10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta;
10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta;
10.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz zdravstva i socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18).

Svi prijavitelji programa/projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

KLASA: 550-01/21-01/29
URBROJ: 2178/1-09/1-21-2
Slavonski Brod, 16. veljače 2021. godine 

 

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 18. ožujka 2021. godine.
  • Napomena: Objavljena je odluka o odobrenim sredstvima za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u 2021. godini