Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 05. Ožujak 2024

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti medijima na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini

 I.            PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za provođenje programskih sadržaja u području tiskanih (novine) i elektroničkih medija (radio i televizija) u 2024. godini.

Pod programskim sadržajem podrazumijevaju se objave od interesa za Brodsko-posavsku županiju.

II.            KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpore su pravne osobe koje svoje programske sadržaje provode na području Brodsko-posavske županije i imaju registrirano sjedište na području Brodsko-posavske županije najmanje 12 mjeseci.

III.            UVJETI PRIJAVE

Predmet javnog poziva ne mogu biti programski sadržaji koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili su predmet javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje se odobravaju i dodjeljuju tiskanim i elektroničkim medijima na temelju ovog Programa su potpore uređene Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije I.352/1) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe EU br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215/3) koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti, uključujući i sredstva iz fondova EU, ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 3. stavak 2 Uredbe ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi    

članici dodjeljuje jednom poduzetniku je 300.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri          fiskalne godine.

IV.            SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku i trebaju obvezno sadržavati:

 • Ispunjenu prijavnicu koju predlagatelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu ili na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci
 • Ugovor o koncesiji
 • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 • Popunjeni obrazac Media plana s naznakom proizvodnje i objave programskih sadržaja od interesa za Brodsko-posavsku županiju
 • Financijski plan programskog sadržaja s naznakom dijela sredstava koji se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna grada ili općine, vlastitog prihoda ili donacija
 • Izjavu dodjeli potpore male vrijednosti
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti
 • Izjavu o privoli
 • Očekivani iznos sufinanciranja

V.            KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

1.       Medij kroz programsku shemu promiče društvene i gospodarske aktivnosti od interesa za Brodsko-posavsku županije

2.       Pokrivenost/dostupnost, tiraž

3.       Kvaliteta, originalnost i inovativnost programskog sadržaja

4.       Kapaciteti/sposobnost prijavitelja za provedbu programskog sadržaja

5.       Ekonomičnost programskog sadržaja (jedinica medijskog sadržaja/cijena)

Prijavitelj je dužan dostaviti dokaze za svaki od naznačenih kriterija.

Dokaz za vrednovanje kriterija pod točkom 5. je cijena medijskog sadržaja iskazana kroz Media plan 2024., koji je sastavni dio Javnog poziva.

VI.            NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom putem pisarnice Brodsko-posavske županije, 15 dana od objave na web stranicama Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Petra Krešimira IV br. 1

35000 Slavonski Brod

 

S naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za dodjelu potpora medijima“

Prijedlozi s nepotpunim podatcima i prijedlozi koji  ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.

VII.            INFORMACIJA O PRIHVAĆENIM PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru ponuđenih programskih sadržaja najkasnije 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

VIII.            REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o dodjeli potpore kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze prijavitelja i Županije. Župan može, zbog nedostataka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje. Sredstva se smanjuju razmjerno realizaciji Proračuna Brodsko-posavske županije.

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: 15 dana od objave na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije
 • Napomena: Dana 24. travnja 2024. godine objavljena je Odluka o ostvarivanju prava na dodjelu potpore