Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 10. Lipanj 2024

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima BPŽ u 2024.- Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Projekt).

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti  u smislu Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 2023/2831 od 15. prosinca 2023. godine, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2023/2831).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Projekta planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu, Razdjelu 011 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Program: Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu, Pozicija R0108-5 Subvencije poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 442.100,00 eura.

II. CILJ POTPORE

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja konkurentnog i inovativnog malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unaprjeđenje i digitalna tranzicija, odnosno digitalna transformacija poslovanja malih i srednjih poduzeća u Županiji povećanjem ulaganja u digitalne alate i opremu kojima će se osigurati uvođenje novih, odnosno poboljšanje postojećih poslovnih procesa. 

III. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pod pojmom “Prijavitelj” u ovom Javnom pozivu označava se subjekt malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) za koji se traži potpora.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (isključivo registrirani obrti i trgovačka društva - d.o.o. i j.d.o.o.) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16), a prihvatljivi su   prijavitelji ukoliko:

 • u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjela Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave;
 • imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području/lokaciji Brodsko-posavske županije u trenutku plaćanja potpore;
 • su registrirani najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe) na puno radno vrijeme i na neodređeno vrijeme ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave);
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • traže potporu u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba Komisije (EU) 2023/2831 – (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba);
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i uvidom u dostupni registar);
 • njihovi partnerski i povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba i uvidom u dostupni registar);
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (dokazuje se Skupnom izjavom i uvidom u info.BIZ servis FINE);
 • imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (dokazuje se Skupnom izjavom i uvidom u info.BIZ servis FINE);
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (dokazuje se Skupnom izjavom).

IV. NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SEKTORI

U okviru ovog Javnog poziva, potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti poduzetnicima u svim sektorima, osim:

 • poduzetnicima koji nemaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području/lokaciji Brodsko-posavske županije u trenutku plaćanja potpore;
 • poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture;
 • poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, ako je iznos potpore utvrđen na temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda stavljenih na tržište;
 • poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u jednom od sljedećih slučajeva:
  - ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda koji su kupljeni od primarnih proizvođača ili koje dotični poduzetnici stavljaju na tržište;
  - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, konkretno potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavljanjem i radom distribucijske mreže ili drugim tekućim rashodima povezanima s djelatnošću izvoza;
 • ako se dodjela potpore uvjetuje uporabom domaćih proizvoda ili usluga umjesto uvoznih;
 • velikim poduzetnicima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • fizičkim ili pravnim osobama koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.);
 • poduzetniku koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti 3 mjeseca prije do trenutka podnošenja prijave;
 • poduzetniku koji nema niti jednog zaposlenog na puno radno vrijeme i na neodređeno vrijeme u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;
 • poduzetniku koji je u blokadi;
 • poduzetniku koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15, 114/22);
 • poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona („Narodne novine“, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15, 104/17, 36/22);
 • u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja;
 • poduzetniku koji je dostavio lažne informacije u sklopu prijave.

U okviru ovog Programa ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) kako slijedi:

 • Područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
  - Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda;
  - Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva;
  - Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
 • Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;
 • Područje L - Poslovanje nekretninama;
  - Odjeljak 92 - Djelatnosti kockanja i klađenja.

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

 • proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;
 • proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;
 • provođenje pokusa na životinjama,
 • benzinske postaje,
 • prodajne auto salone.

Ako poduzetnik djeluje i u jednom od sektora iz stavka 1. točke (b), (c), (d) ili (e) i u jednom ili više sektora obuhvaćenih područjem primjene ovog Programa ili obavlja druge djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe Komisije (EU) 2023/2831, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima odnosno djelatnostima, uz uvjet da korisnik potpore osigura odgovarajućim sredstvima, kao što je razdvajanje djelatnosti ili razdvajanje računa, da djelatnosti u sektorima isključenima iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831. 

V. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi)

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno s ciljem ostvarenja strateških ciljeva utvrđenih Planom razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 44/21) , a za sljedeće namjene:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa;
 • unutrašnje uređenje poslovnog prostora;
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija i uvjeta u radnom okolišu;
 • digitalizaciju poslovanja,

 a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2024.)

Prihvatljivi troškovi su:

 • kupnja alata, strojeva i opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti;
 • kupnja dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija;
 • kupnja mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti;
 • troškovi usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje);
 • troškovi unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, a kao opravdani trošak unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora priznaju se troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova);
 • troškovi uvođenja, implementacije, audita (provjere) i održavanja sustava upravljanja kvalitetom, troškovi certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive), troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta te troškovi pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini (troškovi su prihvatljivi samo ukoliko su naprijed navedene aktivnosti provedene od strane ovlaštenog tijela);
 • troškovi digitalizacije poslovanja koji imaju za cilj potaknuti digitalnu transformacije poslovanja MSP-a koji obuhvaćaju:
  - troškove ulaganja u kibernetičku sigurnost (uključuju nabavku alata i opreme koji podižu razinu kibernetičke sigurnosti, savjetovanja vezana uz kibernetičku sigurnost, edukacija zaposlenika na polju kibernetičke sigurnosti);
  - troškove ulaganja u digitalni marketing (izričito uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, izradu web i mobilnih aplikacija, izradu web stranice za e-trgovinu, upravljanje društvenim mrežama (izričito uključuju odabir minimalno 1 društvene - mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) te edukaciju zaposlenika);
  - troškove primjene digitalnih proizvoda i usluga (uključuju ulaganja u opremu i software, licence za nabavu ili nadogradnju softwara (trajne ili najam) koji će doprinijeti digitalizaciji procesa poslovanja MSP-a);
  - troškove poboljšanja digitalnih vještina (uključuju specijalizirane programe neformalnoga učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog - marketinga i komunikacija, za analizu podataka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn software, digitalni dizajn te za poslovanje u oblaku);
  - troškove izrade Strategije digitalne transformacije te inovacije (uključuju savjetovanja i izradu elaborata i projekata za digitalnu transformaciju poslovanja MSP-a, usluge vezane uz istraživanje i razvoj te izradu prototipa).

Neprihvatljive troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2024. godine;
 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a);
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave te subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja;
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.);
 • troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta;
 • troškovi vanjskih građevinskih radova (iskop, asfaltiranje, betoniranje, fasada, krovište, komunalna infrastruktura i sl.)
 • troškovi nabave/kupovine/najma osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila i radnih strojeva;
 • troškovi kupnje uredskog namještaja;
 • troškovi prijevoza strojeva i opreme, odnosno troškovi dostave;
 • troškovi studija;
 • troškovi tečajeva stranih jezika;
 • troškovi programa obrazovanja i osposobljavanja koji nisu izravno vezani uz obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno poslove radnog mjesta zaposlenika koji se obrazuje ili osposobljavanja;
 • troškovi stjecanja vozačke dozvole bilo koje kategorije;
 • troškovi najma opreme;
 • troškovi potrošnog materijala, sitnog inventara, nabave/kupovine sirovina/repromaterijala;
 • troškovi kupnje mobilnih telefona;
 • troškovi kupnje zaštitne odjeće i obuće;
 • troškovi kupnje sigurnosnih i nadzornih uređaja;
 • troškovi službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj);
 • troškovi keteringa odnosno usluge pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića;
 • troškovi konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata;
 • troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje;
 • poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije;
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

VI. MINIMALNI IZNOS UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA, IZNOS I INTEZITET POTPORE

Minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova Projekta za prijavitelja čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju je 2.000,00 eura a za prijavitelja čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno članku 7. isključene Programom, odnosno sukladno točki IV. Javnog poziva, isključene Javnim pozivom je 1.000,00 eura.

Prijava kojom se traži sufinanciranje za projekt čiji su ukupni prihvatljivi troškovi manji od navedenih bit će odbačena.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 7.000,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 3.500,00 eura za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno članku 7. isključene ovim Programom, odnosno sukladno točki IV. Javnog poziva, isključene Javnim pozivom.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Projekta.

Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Projektu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE

Potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore za obrte:

 • ispunjen prijavni obrazac PRUPP BPŽ/24;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti) za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra jednim poduzetnikom;
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/24;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • ispunjen obrazac Izjave o razvrstavanju poduzetnika s obzirom na veličinu;
 • izvadak iz obrtnog registra (za obrte) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (traži se ispis elektroničke isprave s odgovarajućih službenih stranica Obrtnog registra s datumom koji je vidljiv);
 • fotografije o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (za nabavljeni alat, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, mjerne i kontrolne uređaje i instrumente, računalnu opremu, izvršeno unutarnje uređenje poslovnog prostora, nisu prihvatljive slike opreme u kutijama ni tipske slike iz kataloga ili ponude, a izrađena web stranica i dr. ulaganja u digitalni marketing dokumentiraju se učitavanjem prikaza (screenshota) početne stranice i dostavljanjem poveznice na iste);
 • dokaz iz kojeg proizlazi vlasništvo nad nekretninom/poslovnim prostorom (ispis e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave), odnosno preslika ovjerenog ugovora o najmu s pripadajućim izvatkom iz zemljišne knjige/e-izvatkom iz Pregleda zemljišnih knjiga iz kojeg je moguće utvrditi vlasništvo najmodavca nad nekretninom (samo za namjenu unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da Podnositelj prijave ima prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe) na puno radno vrijeme i na neodređeno vrijeme – postojeći poduzetnik ili u prethodnom mjesecu - poduzetnik početnik (elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnoj knjižici za jednog zaposlenog ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu za jednog zaposlenog iz koje su vidljivi sljedeći podaci: poslodavac/obveznik doprinosa, osnova osiguranja, početak osiguranja, prestanak osiguranja, radno vrijeme, stvarna stručna sprema, potrebna stručna sprema, općina rada/prebivalište, ugovor o radu sklopljen na, trajanje staža osiguranja);
 • preslika obrazca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2024. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju (JOPPD obrazac i potvrdu porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac);
 • BON-2/SOL-2 u izvorniku sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od datuma predaje prijave;
 • preslika računa za alate, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija; mjerne i kontrolne uređaje i instrumente te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; troškove usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje); troškove unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, a kao opravdani trošak unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora priznaju se troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova); troškove uvođenja, implementacije, audita (provjere) i održavanja sustava upravljanja kvalitetom, troškove certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive); troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta te troškove pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini; troškove digitalizacije poslovanja koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.

Potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore za trgovačka društva:

 • ispunjen prijavni obrazac PRUPP BPŽ/24;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti) za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra jednim poduzetnikom;
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/24;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • ispunjen obrazac Izjave o razvrstavanju poduzetnika s obzirom na veličinu;
 • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (traži se ispis elektroničke isprave s odgovarajućih službenih stranica Sudskog registra s datumom koji je vidljiv);
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.);
 • fotografije o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (za nabavljeni alat, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, mjerne i kontrolne uređaje i instrumente, računalnu opremu, izvršeno unutarnje uređenje poslovnog prostora, nisu prihvatljive slike opreme u kutijama ni tipske slike iz kataloga ili ponude, a izrađena web stranica i dr. ulaganja u digitalni marketing dokumentiraju se učitavanjem prikaza (screenshota) početne stranice i dostavljanjem poveznice na iste);
 • dokaz iz kojeg proizlazi vlasništvo nad nekretninom/poslovnim prostorom (ispis e-izvatka iz Pregleda zemljišnih knjiga, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave), odnosno preslika ovjerenog ugovora o najmu s pripadajućim izvatkom iz zemljišne knjige/e-izvatkom iz Pregleda zemljišnih knjiga iz kojeg je moguće utvrditi vlasništvo najmodavca nad nekretninom (samo za namjenu unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da Podnositelj prijave ima prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe) na puno radno vrijeme i na neodređeno vrijeme – postojeći poduzetnik ili u prethodnom mjesecu - poduzetnik početnik (elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnoj knjižici za jednog zaposlenog ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu za jednog zaposlenog iz koje su vidljivi sljedeći podaci: poslodavac/obveznik doprinosa, osnova osiguranja, početak osiguranja, prestanak osiguranja, radno vrijeme, stvarna stručna sprema, potrebna stručna sprema, općina rada/prebivalište, ugovor o radu sklopljen na, trajanje staža osiguranja);
 • preslika obrazca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2024. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju;
 • BON-2/SOL-2 u izvorniku sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od datuma predaje prijave;
 • preslika računa za alate, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija; mjerne i kontrolne uređaje i instrumente te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; troškove usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje); troškove unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, a kao opravdani trošak unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora priznaju se troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova); troškove uvođenja, implementacije, audita (provjere) i održavanja sustava upravljanja kvalitetom, troškove certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive); troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta te troškove pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini; troškove digitalizacije poslovanja koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.

VIII. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava za dodjelu potpora podnosi se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom koju utvrđuje Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije, a objavljuju se u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr). 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1

35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini - Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije

u 2024. godini)

 

Javni poziv je otvoren, odnosno prijave po Javnom pozivu se zaprimaju do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Javnog poziva, a najkasnije do 15. studenog 2024. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene mrežne stranice.

 

IX. POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, odnosno vrši administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti i utvrđuje Prijedlog o dodjeli potpore podnositelja prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Brodsko-posavska županija će dodijeliti nove potpore male vrijednosti u skladu s Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koje je taj poduzetnik i poduzetnici s kojima isti čini „jednog poduzetnika“ primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 2. stavka 5. Programa i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Programom.

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu i za iste aktivnosti primio potporu iz drugih izvora u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

X. UGOVARANJE, ROKOVI I NADZOR

S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.

Potpora se smatra dodijeljenom s datumom potpisa Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Brodsko-posavske županije.

Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju visinu i namjenu sredstava, način isplate sredstava, način i postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, obvezu dostave izvješća o provedbi aktivnosti, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, nadzoru i financijskoj provjeri na licu mjesta, te odredbe o obvezi povrata sredstava i nadležnosti suda u slučaju spora.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv  i potpisivanjem Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore daje odobrenje Brodsko-posavskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije te u drugim izvještajima. Svi osobni podaci navedeni u prijavi i dokumentaciji koristit će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, SL EU L119/1, 04.05.2016.) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) isključivo u svrhu odobravanja potpore.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko korištenje sredstava potpore.

Namjensko korištenje sredstava potpore dokazuje se računima koji glase na korisnika potpore, izvodima po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje te fotodokumentacijom o realizaciji projekta. 

Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava. Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Svaki trošak nastao putem kreditnih ili debitnih kartica uz obročnu otplatu neće se priznavati.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Brodsko-posavska županija i ostali davatelji državnih potpora.

Korisnik je dužan istaknuti na vidljivom mjestu (web stranici i predmetu nabave u okviru projekta) da je za provedbu projekta ostvario bespovratna sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije, odnosno da su sredstva dodijeljena od strane Brodsko-posavske županije.

Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije temeljem dokumentacije  korisnika potpore,  a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

Brodsko-posavska županija radi nadzora namjenskog korištenja sredstava potpore može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana sredstva koja je dobio od Brodsko-posavske županije za financiranje aktivnosti iz Ugovora.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u Proračun Brodsko-posavske županije.

Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Brodsko-posavske županije te se isključuje iz dodjele potpore sljedeće godine.

XI. OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv, podnositelj prijave daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  („Službeni list Europske unije“ L 119, od 4. svibnja 2016, u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, javno objavljuje na svojoj službenoj mrežnoj stranici osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori (naziv prijavitelja, namjena i odobreni iznos potpore), prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2024. godini, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora, kao i za potrebe unošenja podataka o dodijeljenim potporama male vrijednosti, u elektroničkom obliku, putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17, u daljnjem tekstu: ZDP) i Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“, broj. 125/17).

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 2023/2831 od 15. prosinca 2023. godine) i Programom dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini (²Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije² broj 16/24).

Podnositelj prijave čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose, javno objavljuju i pohranjuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Podnositelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim uredbom i aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

XIII. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 • Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2024. godini;
 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac prijave PRUPP BPŽ/24;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra jednim poduzetnikom;
 • Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/24;
 • Obrazac Skupne izjave;
 • Obrazac Izjave o razvrstavanju poduzetnika s obzirom na veličinu.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 15. studenog 2024.