Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 21. Svi 2021

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

ssdsd

 

Temeljem članka 15. "Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine), Odluke Župana (KLASA: 320-08/21-01/, URBROJ: 2178/1-04-02/06-21-03 od 28. travnja 2021.) i pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede od 5. ožujka 2021. godine (KLASA: 404-01/21-01/73, URBROJ: 525-08/0245-21-2), o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine,

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem "Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

 • MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina,
 • MJERU 1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima i
 • MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

 

2. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog:

 • povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID – 19,
 • potpore mladom poljoprivredniku koji je nositelj i obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti, a stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,
 • provedbe umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem te sufinanciranje kupnje dvije doze sjemena nerasta za jedan ciklus osjemenjivanja jer je tehnološki opravdano dvokratno osjemenjivanje.

 

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu za slijedeće mjere:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

 • na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koja su evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (zahtjevi se podnose za oteljene krave prvotelke od 01.11.2020. do 30.04.2021. te od 01.05.2021. do 31.10.2021.) sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti,
 • Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave o svim oteljenim kravama prvotelkama podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja u određenom razdoblju.

MJERA 1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima

 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)),
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU.

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.11.2020. do 31.10.2021. godine.

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje

 • Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu popunjava obrazac prijave podacima od Ministarstva poljoprivrede Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, Sektor za registre životinja o svim telenjima od 01.11.2020. do 04.2021. godine te od 01.05.2021. do 31.10.2021. godine kod kojih su evidentirani kao očevi bikovi iz umjetnog osjemenjivanja.​

Brodsko-posavska županija isplaćuje potporu za provedbu umjetnog osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem.

 • Kao dokaz za nerastovsko sjeme potrebno je dostaviti račun i potvrdu (pripusnicu) za kupljeno sjeme iz Centra za umjetno osjemenjivanje ili od veterinarske organizacije koja je izvršila osjemenjivanje krmača te potvrdu za osposobljavanje uzgajivača za umjetno osjemenjivanje na vlastitom stadu za razdoblje od 01.11.2020. do 30.04.2021. godine te od 01.05.2021. do 31.10.2021. godine.

 

4. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 2.100.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2021. godinu iz ovog Javnog poziva za MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina je do 100.000,00 kuna, odnosno za MJERU 1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima i MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 10.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2021. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom se odobrava:

MJERA 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina

 • do 1.000,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja,
 • do 1.200,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
 • do 1.500,00 kuna po steonoj junici nakon prvog teljenja za mlade poljoprivrednike,

MJERA 1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn za mlade poljoprivrednike,

MJERA 1.6. Umjetno osjemenjivanje do 100% iznosa troškova po izvršenom osjemenjivanju (ne uključujući pregone), a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku, odnosno do 150,00 kn po umjetnom osjemenjivanju krave koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem, te do 80,00 kn za dvije doze nerastovskog sjemena za jedan ciklus osjemenjivanja.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

 

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno zaključno do 31. listopada 2021. godine.

 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u tekućoj godini),
 • preslika računa (R1, R2), na ime nositelja poljoprivrednog gospodarstva, za provedeno ulaganje i dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima koji su nastali i plaćeni u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za potporu,
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 • izvadak iz Registra poreznih obveznika,
 • preslika osobne iskaznice za mlade poljoprivrednike,
 • izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 • izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a,
 • druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.
Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

 

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

na području Brodsko-posavske županije za 2021. - NE OTVARATI)

 

8. OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

9. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 • Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine
 • Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije 2021.-2027.
 • Obrazac prijave potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina,
 • Obrazac prijave potpore za mlade poljoprivrednike
 • Obrazac prijave potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmača,
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
 • Obrazac Izjave o poreznom statusu.

KLASA: 320-05/21-01/05

URBROJ: 2178/1-04-02/06-21-04

Slavonski Brod, 21. svibnja 2021. 

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimat će se do utroška sredstava, najkasnije do 31. listopada 2021.
 • Napomena: Objavljena Odluka o dodjeli potpora