Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Četvrtak, 05. Svi 2022

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u stočarskoj proizvodnji na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

Temeljem članka 15. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine) i Odluke Župana (KLASA: 320-08/22-01/03, URBROJ: 2178-04-02/06-22-01 od 03. svibnja 2022.),

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u stočarskoj proizvodnji na području

Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

1.      PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-          MJERA 1.8. Potpora u stočarskoj proizvodnji

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

2.      CILJ PROGRAMA

 

Cilj Programa je održati postojeću i povećati razinu u stočarskoj proizvodnji na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Brodsko-posavske županije.

3.      PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Korisnici potpora po ovom Programu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji na vlastitom gospodarstvu drže domaće životinje koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva.

MJERA 1.8. Potpora u stočarskoj proizvodnji uključuje slijedeće podmjere:

  • 1.8.3. opremanje objekata i kupnja nove opreme za uzgoj stoke
  • 1.8.2. kupnja nove muzne opreme, mljekovoda i opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka
  • 1.8.1. kupnja silosa i drugih vrsta spremišta za stočnu hranu

 

4.     SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE


Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 300.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2022. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom po korisniku se odobrava:

-          do 50% prihvatljivih troškova po računu, a najviše 10.000,00 kuna po korisniku godišnje,

-          do 50% ukupnih troškova po računu, a najviše 12.000,00 kuna po korisniku godišnje za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-          do 70% ukupnih troškova po računu, a najviše 15.000,00 kuna po korisniku godišnje te je obveznik PDV-a, za mlade poljoprivrednike.

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.01.2022., a najkasnije do 15.11.2022. godine.

5.       POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

-          dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2022. godini),

-          preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)

-          potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-          preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva koji nije stariji od 40 godina,

-          izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-          izjava za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a,

-          druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

6.      NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr


Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora u stočarskoj proizvodnji)

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

7.      NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

KLASA: 320-08/22-01/03

URBROJ: 2178-04-02/06-22-02

Slavonski Brod, 05. svibnja 2022. 

 

Prilozi

1             Javni poziv za dodjelu potpora (word) (pdf)

2.            Odluka o objavi Javnog poziva (word) (pdf)

3.            Upute prijaviteljima (word) (pdf)

4.            Zahtjev (word)

5.            Izjava o korištenju potpora male vrijednosti (word)

6.            Izjava o poreznom statusu (word)

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.
  • Napomena: privremeno obustavljeno zaprimanje prijava