Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 06. Svi 2024

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu

Temeljem članka 15. ²Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine) i Odluke Župana (KLASA: 320-01/24-01/39, URBROJ: 2178-04-02/06-24-01 od 06. svibnja 2024.),

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

 • MJERA 1.9. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju proizvodnju

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

2. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je podizanje razine dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje te zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima Brodsko-posavske županije.

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za de minimis potpore sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316 mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu sa prebivalištem i sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, trgovačka društva, proizvođačke organizacije, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika su:

 • „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu
 • „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“ i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva i posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za bavljenje djelatnošću za koju traži potporu.

Za korisnike potpora male vrijednosti koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi pri odobravanje potpore.

Svi priloženi računi moraju imati dokaz o izvršenom plaćanju.

Potpora se može ostvariti za nabavu nove mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera):

- u povrćarstvu, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, ljekovitom bilju, uljaricama, stočarstvu, pčelarstvu i dr.

Potpora se odobrava za nabavu specijaliziranih malčera za voćarstvo i vinogradarstvo opremljenih sustavom za unutar rednu obradu.

4. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE
Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 223.270,00 eura.

Program će se provoditi tijekom 2024. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom po korisniku se odobrava:

 • do 50% prihvatljivih troškova po računu, a najviše 1.327,23 eura po korisniku godišnje,
 • do 50% ukupnih troškova po računu, a najviše 1.592,67 eura po korisniku godišnje za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
 • do 70% ukupnih troškova po računu, a najviše 1.990,84 eura po korisniku godišnje za mlade poljoprivrednike

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.01.2024. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2024. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2024. godini),
 • preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
 • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva koji nije stariji od 40 godina,
 • izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 • izjava za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a,
 • druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.

Dodatna obvezna dokumentacija za „profesionalne poljoprivrednike“

 • dokaz o profesionalnom bavljenju poljoprivredom (za fizičke (OPG, obrt) potvrda Porezne uprave o upisu u Registar poreznih obveznika, odnosno za pravne osobe Obavijest o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti)

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od Podnositelja zahtjeva.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na mrežnoj stranici www.bpz.hr
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.
Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Brodsko-posavske županije za 2024.)

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2024.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem službene mrežne stranice.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

7. NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, a o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten.

KLASA: 320-01/24-01/39

URBROJ: 2178-04-02/06-24-02

Slavonski Brod, 06. svibnja 2024. 

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2024.
 • Napomena: Dana 10.svibnja objavljena Odluka župana o privremenom zatvaranju javnog poziva