Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 03. Lipanj 2022

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju proizvoda u korist poljoprivredne proizvodnje na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

 

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

 

Temeljem članka 15. ²Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine) i Odluke Župana (KLASA: 320-05/22-01/165, URBROJ: 2178-04-02/06-22-01 od 01. lipnja 2022.), Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

objavljuje

J A V N I   P O Z I V

 

za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju proizvoda u korist poljoprivredne proizvodnje na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

1.       PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-          MJERU 2.3. Promocija proizvoda

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) i izmjenom i dopunom Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 (SL L 215/3, 02.07.2020.) o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore– u daljnjem tekstu Uredbe 1407/2013 i 2020/972.

2.      NAMJENA I VISINA POTPORE

 

Potpora za promociju proizvoda ima za cilj održati postojeću i povećati razinu ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika, odnosno poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Brodsko-posavske županije.

Mjera 2.3. Promocija proizvoda uključuje slijedeće podmjere:

2.3.1          opremanje proizvoda,

2.3.2          priprema za izradu promotivnog materijala,

2.3.3.        oglašavanje,

2.3.4.        web stranica,

2.3.5.        nastup na tržištu i sajmovima,

2.3.6.        trošak kupnje izložbeno-prodajnog štanda

Uvjeti za dodjelu potpore:

-          kod podmjere 2.3.1. prihvatljiv je samo trošak idejnog rješenja, dizajna, grafičke pripreme za tisak koji se odnosi na ukupno opremanje proizvoda (za znak, etiketu i prateću ambalažu za proizvod), a prihvatljivi će biti samo računi na kojima je jasno i nedvojbeno iskazani navedeni troškovi,

-          kod podmjere 2.3.2. prihvatljiv je samo trošak pripreme za izradu promotivnih materijala (baner, letak, brošura, katalog, plakat, posjetnica, film, DVD, majice, kape, olovke i ostali materijali koji se koriste u promotivne svrhe), a prihvatljivi će biti samo računi na kojima je jasno i nedvojbeno iskazani navedeni troškovi,

-          kod podmjere 2.3.3. prihvatljiv je trošak oglašavanja na društvenim mrežama, televiziji, radiju i/ili u tiskanim medijima,

-          kod podmjere 2.3.4. prihvatljiv je trošak web stranica (izrada/dizajn ili redizajn web stranice, trošak domene, trošak web hostinga, održavanje web stranice),

-          kod podmjere 2.3.5. prihvatljivi su samo troškovi kotizacije za sajam/izložbu, trošak promocije u sajmenom katalogu, trošak najma i trošak uređenja izložbeno-prodajnog prostora, trošak kotizacije za ocjenjivanje proizvoda i trošak slanja uzoraka na inozemna ocjenjivanje/izložbe,

-          kod podmjere 2.3.6. prihvatljivi su troškovi u potpunosti plaćeni dobavljaču, odnosno izrađivaču izložbeno-prodajnog štanda.

Neprihvatljivi troškovi: troškovi smještaja i puta za sajam/izložbu.

Intezitet potpore po korisniku:

-          do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po pojedinoj podmjeri,

-          do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 12.000,00 kuna po pojedinoj podmjeri za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-          do 70% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna po pojedinoj podmjeri za mlade poljoprivrednike.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

 

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga odnosno trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost.

 1. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE


Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 100.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2022. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.01.2022., a najkasnije do 15.11.2022. godine.

5.        POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

-          dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2022. godini),

-          preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)

-         ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik preslika i obrtnice, a ukoliko je trgovačko društvo preslika Izvatka iz sudskog registra, odnosno izvod iz nadležnog registra ukoliko je zadruga ili udruga,

-         ukoliko se podnositelj zahtjeva bavi preradom poljoprivrednih proizvoda dokaz da podnositelj zahtjeva posjeduje registriran i odobren objekt u poslovanju s hranom sukladno propisima,

-          izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbom Komisije (EU) 1407/2013. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972  povezan s ostalim poduzetnicima,

-          potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-          preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva za podnositelje zahtjeva koji nisu stariji od 40 godine, odnosno dan prije navršavanja 41 godine starosti na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,

-          izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-          izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava,

-          izjava za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a,

-          druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

6.       NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na mrežnoj stranici www.bpz.hr


Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpore za promociju proizvoda)

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

7.       NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi, koja se objavljuje na mrežnim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja.

S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

KLASA: 320-05/22-01/165

URBROJ: 2178-04-02/06-22-02

Slavonski Brod, 01. lipnja 2022. 

 

Prilozi

 

 1. Javni poziv (Word) (PDF)
 2. Odluka (Word) (PDF)
 3. Upute za prijavitelje (Word) (PDF)
 4. Zahtjev  (Word)
 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Word)
 6. Izjava o povezanim subjektima   (Word)
 7. Izjava o korištenju PMV povezani subjekti   (Word)
 8. Izjava o poreznom statusu   (Word)

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine