Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 14. Lipanj 2024

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

 

I.

Zakonom o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine» br.169/04, 37/08) propisuje se da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj županiji osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije, a obavlja sljedeće poslove:

- prati primjenu propisa na području Brodsko-posavske županije koji se odnosi na zaštitu i

prava pacijenata,

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije,

predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Brodsko-

posavske županije,

- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata ministarstva nadležnog

za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili

zdravlje pacijenata,

- podnosi Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije i Ministarstvu zdravstva

godišnje izvješće o svom radu,

- obavještava javnost o povredama prava pacijenata te obavlja druge poslove određene

Zakonom o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine 169/04., 37/08.)

III.

Radi pripreme prijedloga za novi izbor i imenovanje članova Povjerenstva u Brodsko-posavskoj županiji pozivaju se pacijenti, nevladine udruge i stručnjaci s područja zaštite prava pacijenata da dostave prijedloge za izbor i imenovanje članova navedenoga Povjerenstva.

IV.

Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva u Brodsko-posavskoj županiji objavljuje se na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije: www.bpz.hr

V.

Prijedlozi za kandidata, odnosno kandidature za člana Povjerenstva podnose se na sljedećim obrascima:

1. Obrazac za predlaganje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Brodsko-posavskoj županiji (Obrazac 1),

2. Izjava o privoli za objavu osobnih podataka (Obrazac 2).

Obrasci za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva dostupni su na mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), a mogu se preuzeti i u Brodsko-posavskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV/1.

VI.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije.

VII.

Nakon preuzimanja prijedloga kandidata za članove Povjerenstva Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije izvršit će provjeru formalnih uvjeta i pravovaljane prijave dostaviti Komisiji za izbor i imenovanja Brodsko-posavske županije radi utvrđivanja konačnog prijedloga članova Povjerenstva.

VIII.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, prijedlozi koji ne budu dostavljeni na propisanim obrascima, nepravovremeni prijedlozi ili prijedlozi podneseni suprotno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IX.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije u roku od osam dana od dana imenovanja Povjerenstva obavijestit će sve podnositelje prijedloga.

X.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

XI.

Prijedloge za imenovanje članova Povjerenstva potrebno je dostaviti poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije na sljedeću adresu:

 

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

35 000 Slavonski Brod

Petra Krešimira IV/1

s naznakom «Prijedlog članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata – ne otvaraj».

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici, odnosno do 1. srpnja 2024.
  • Napomena: Dana 18. srpnja objavljena Odluka o osnivanju i imenovanju