Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 25. Kolovoz 2023

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2024. godinu

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

 

UVOD

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata u kulturi, koji će se financirati/sufinancirati  u 2024. godini iz Proračuna Brodsko-posavske županije, u područjima od interesa za Brodsko-posavsku županiju. Pravo podnošenja prijave imaju ustanove u kulturi, udruge civilnog društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, vjerske zajednice i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture, odnosno programske djelatnosti za koje se raspisuje javni poziv.

Programom javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2024. financirati/sufinancirati će se slijedeća područja programske djelatnosti:

-  programi i projekti likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,

-  programi i projekti kazališne, filmske i video djelatnosti,

- programi i projekti knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,

- programi i projekti nove medijske kulture,

- programi znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi,

- programi i projekti u kulturi nacionalnih manjina,

- programi i projekti poticanja i njegovanja tradicijske kulturne baštine i razvitka kulturno

   umjetničkog amaterizma,

-  programi i projekti muzejsko- galerijske djelatnosti,

-  programi i projekti zaštite spomeničke baštine i vjerskih objekata,

-  programi kulturnih manifestacija,

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2024. godinu iznosi  42.000,00 €.

Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), prijavitelj  je dužan osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za prijavu projekta je 15. listopada 2023. godine.

UVJETI PRIJAVE

Brodsko-posavska županija će dodjeljivati sredstva za financiranje jednokratnih aktivnosti udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u        skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • aktivnost koju prijave na Javni poziv Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna         Županije i drugih javnih izvora;
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom        dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave jednokratne aktivnosti na Javni              poziv;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja jednokratne aktivnosti    ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana       člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način          sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za   proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne         aktivnosti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim         institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše tri projekta/programa za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2024. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:

 • kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u Javnom pozivu sukladno strateškim dokumentima Županije; definiranje ciljnih skupina i krajnjih korisnika, izvedivost, očekivani rezultati i učinci;
 • procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi iste ili slične aktivnosti;
 • procjena proračuna jednokratne aktivnosti (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s   aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave, sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna);
 • inovativnost aktivnosti (primjena najboljih praksi u odgovarajućem području);
 • originalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati financiranje istovrsnih aktivnosti         predloženih od strane različitih prijavitelja;
 • postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti;
 • jasno definirani korisnici aktivnosti;
 • rezultati realizacije aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
 • dosadašnja priznanja.

Prioritet u financiranju, odnosno sufinanciranju imat će Programi i projekti odobreni i sufinancirani od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

1.            ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

2.            ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

3.            preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge            iz registra);

4.            preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske             stranice sa svim podacima organizacije iz registra);

5.            preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;

6.            financijski izvještaj udruge

                6.1.        za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i                 rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu;

                6.2.        za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog          knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog       podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2022. godinu;

7.            potpisana izjava o ne postajanju dvostrukog financiranja;

8.            Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje               udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva;

9.            Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne         starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to:

1.            poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

(NE OTVARAJ – Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Brodsko-posavske županije za 2024. godinu),

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

2.            osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog poziva;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti:

4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;

9. Obrasce za izvještavanje:

 9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;

 9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz kulture na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 40/22).

Svi prijavitelji programa, projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: do 15. listopada 2023. godine