Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Jedinstveni digitalni pristupnik

Ova stranica je trenutno u izradi.

 

Digitalna transformacija ima temeljni utjecaj na unutarnje tržište, jedno od najopipljivijih postignuća Europske unije. Stvaranje istinskog jedinstvenog digitalnog tržišta - na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala i gdje pojedinci i tvrtke mogu neprimjetno pristupiti i vršiti mrežne aktivnosti pod uvjetima poštene konkurencije i uz visoku razinu potrošača i zaštita osobnih podataka, bez obzira na njihovo državljanstvo ili mjesto prebivališta - jedan je od stalnih ključnih prioriteta EK.
Nakon donošenja Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 2018. godine, Europska komisija i javne uprave država članica EU razvijaju mrežu nacionalnih portala kako bi građanima i poduzećima pružili informacije o tome kako se pravila EU-a primjenjuju u svakoj državi članici na prekogranične korisnike te o dostupnim uslugama podrške.

Brodsko – posavska županija uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Brodsko – posavska županija želi omogućiti  pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.