Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 23. Siječanj 2023

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu namijenjenih za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu KLASA: 320-05/23-01/01, URBROJ: 2178-04-02/07-23-01 od 20. siječnja 2023. godine,

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

 

UVOD

 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju ruralnog prostora na području Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

 • Podrška u osnivanju te radu i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,
 • Edukacija članova udruga kroz organiziranje i sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima i posjetima oglednim proizvođačima i uzgajivačima.
 • Organizacija manifestacija (pokladna jahanja, natjecanje orača, izbor najuzornije seoske žene, gospodarske manifestacije- PPI itd.) i sudjelovanje na izložbama i sajmovima u svrhu prezentacije, promocije i unapređenja trženja poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina.
 • Organizacija stočarskih izložbi kojima je zadatak očuvanje genetskog potencijala i zaštita nematerijalne kulturne baštine.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je   171.320,00 eura/ 1.290.810,54 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta/manifestacije je 130 eura ( 978,90 kuna),  a najviši do 5.300,00 eura (39.932,85kn), osim za područje financiranja pod 3. – za promocije i unapređenje trženja poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina putem interneta i područje financiranja pod 4. Organizacija stočarskih izložbi kojima je zadatak očuvanje genetskog potencijala i zaštita nematerijalne kulturne baštine u kojima iznos financiranja nije definiran, do iskorištenja proračunske pozicije.

Program/projekt/manifestacija se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt/manifestacija ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta/manifestacije.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta/manifestacije i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 17. studenog 2023. godine.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu dodjeljivati će sredstva za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija, potencijalnih korisnika uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
 • imaju sjedište na području Županije ili provode program/projekt/manifestaciju od međunarodnog značenja na području Županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje  su  predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama „Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
 • program/projekt/manifestacija koji prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za  razvoj  poljoprivrede i očuvanje ruralnog prostora prema definiranim razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta/manifestacije;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijam

 

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za jedan program/projekt/manifestaciju po području financiranja, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti/manifestacija  koji/e će se provoditi tijekom 2023. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Kriteriji za odabir programa, projekata, manifestacija su sljedeći:

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta/manifestacije (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta/manifestacije); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom/manifestacijom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta/manifestacije - koliko je prijedlog programa projekta/manifestacije relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt/manifestacija u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta/manifestacije jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta/manifestacije jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt/manifestacija jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt/manifestacija njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt/manifestacija i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta/manifestacije održivi;
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta/manifestacije realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta/manifestacije usklađeni s planiranim aktivnostima progra-ma/projekta/manifestacije.

SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijedlozi programa/projekta/manifestacija dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 

 

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;
 3. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra i pribaviti će ga Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu);
 4. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja,
 6. financijski izvještaj udruge
 • za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu;
 • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2022. godinu;
 1. potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata/manifestacija.

NAČIN PRIJAVE

 

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom u zatvorenoj omotnici ili osobno u pisarnicu na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2023.), P. Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-223, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije:

4.1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije;

4.2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije;

7. Obrazac  izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

8. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);

9. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije;

10.Obrasce za izvještavanje:

     10.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

     10.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije;

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/20).

Svi prijavitelji programa, projekata i manifestacija čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

KLASA:320-05/23-01/01

URBROJ:2178-04-02/07-23-02

Slavonski Brod, 20. siječnja 2023.

 

PREUZIMANJE PRILOGA

Pravilnik (PDF)

Javni natječaj (PDF) (WORD)

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (WORD)

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekata/programa (EXCEL)

Obrazac izjave o partnerstvu (WORD)

Obrazac opisnog izvještaja (WORD)

Obrazac ugovora (WORD)

Obrazac za ocjenu (WORD)

Obrazac za objavu javnog natječaja (WORD)

Odluka o objavi Javnog natječaja za udruge u poljoprivredi (WORD)

Obrazac proračuna (EXCEL)

Upute za prijavitelje poljoprivredne udruge (PDF) (WORD)

Upute za prijavitelje  (PDF) (WORD)

Zahtjev prijava programa, projekata i manifestacije udruga (WORD)

Odluka o odobravanju sredstava za Udrugu vinogradara Oriovac i LD Orljava Slavonski Kobaš (PDF) (WORD)

 

 

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 17. studenog 2023. godine.
 • Napomena: Objavljene Odluke o dodjeli sredstava