Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 16. Siječanj 2023

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje za 2023. godinu.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine“, broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 - pročišćeni tekst, 4/18.), članka 15. i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 40/22), Zakona o udrugama („Narodne novine”, 74/14, 70/17, 98/19, 151/22.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15. i 37/21.) i Odluke župana od 12. siječnja 2023. godine, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije

objavljuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području

Brodsko-posavske županije, koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2023. godinu

I.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije objavljuje Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga čije je djelovanje na području Brodsko-posavske županije, a od interesa su za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje u 2023. godini.

II.

 • Ukupna planirani iznos Javnog natječaja iz točke I. je 179.330,00 €.
 • Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1. - zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalne isključenosti te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih.

Ukupno planirana sredstva: 47.830,00 €,

Prioritetno područje 2. - Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.

Ukupno planirana sredstva: 71.650,00 €,

Prioritetno područje 3.- pomoć i podrška u području zaštite od nasilja u obitelji.

Ukupno planirana sredstva: 33.200,00 €,

Prioritetno područje 4. - pomoć i podrška u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Ukupno planirana sredstva :26.650,00 €.

 • Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 500,00 €.
 • Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa/projekta je 2.650,00 €, osim ako se radi o programu koji prijavljuje i provodi veći broj udruga zajedno tada se mogu dodijeliti sredstva do 6.640,00 kn
 • Za Prioritetno područje 3. pomoć i podrška u području zaštite nasilja u obitelji najviši iznos nije definiran.
 • Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 17. veljače 2023. godine.

UVJETI PRIJAVE

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije dodjeljivati će sredstva za financiranje programa/projekata udruga uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
 • imaju sjedište na području županije ili provode program/projekt od međunarodnog značenja na području županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (statut udruge mora biti usklađen s odredbama Zakona o udrugama Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 ili udruga mora podnijeti zahtjev za usklađivanjem nadležnom uredu što dokazuje potvrdom nadležnog ureda, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu);
 • program/projekt koji prijave na javni natječaj županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba županije ;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna županije i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu županije;
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća županiji i drugim institucijama.

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za samo jedan program/projekt po prioritetnom području, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti i programi koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2023. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir programa, projekata su sljedeći:

 • institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera - ima li prijavitelj dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provedbu planiranih aktivnosti programa/projekta (imaju li odgovarajuće sposobnosti i vještine za njegovu provedbu te znanja o problemima koji se rješavaju ovim natječajem); imaju li prijavitelj i partner(i) dovoljno upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna programa/projekta); postoji li jasna struktura upravljanja programom/projektom; je li jasno definiran tim i obveze njegovih članova;
 • relevantnost programa/projekta - koliko je prijedlog programa projekta relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetna područja aktivnosti natječaja (je li program/projekt u skladu s mjerama i aktivnostima u planiranim nacionalnim/regionalnim/lokalnim programima, strategijama i politikama koje su u nadležnosti davatelja financijskih sredstava); jesu li ciljevi programa/projekta jasno definirani i realno dostižni; jesu li aktivnosti programa/projekta jasne, opravdane, razumljive i provedive; jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarivanja rezultata; ima li program/projekt jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.); definira li i u kojoj mjeri program/projekt njihove probleme i potrebe; pridonosi li program/projekt i u kojoj mjeri rješavanju problema korisnika; u kojoj mjeri su rezultati programa/projekta održivi;
 • proračun (troškovi) - jesu li troškovi programa/projekta realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja; jesu li troškovi programa/projekta usklađeni s planiranim aktivnostima programa/projekta.

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekt dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama županije www.bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 • ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta;
 • ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta;
 • preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
 • preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 • preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 • financijski izvještaj udruge
  • za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu;
  • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2021. godinu;
 • potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Izjava o partnerstvu (ukoliko se program/projekt) provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima);
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata.

 

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:

 • poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje (NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području

Brodsko-posavske županije, koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2023. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

 • osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj /poziv za financiranje programa, projekta udruga na području Brodsko-posavske županije koje su od interesa za opće dobro iz zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2023. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja/poziva.

Sve potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj/poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije (ured 220), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-374, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Upute za prijavitelje;

4. Obrasce za prijavu programa/projekta:

4.1. Obrazac opisa programa/projekta;

4.2. Obrazac proračuna programa/projekta;

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

7. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo);

8. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta;

9.Obrasce za izvještavanje:

9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta;

9.2.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

9.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta;

10. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta;

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz zdravstva i socijalne skrbi i brige za hrvatske branitelje na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 40/22).

Svi prijavitelji programa/projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

PRIVREMENI PROČELNIK

Branko Sabo, mag. oec.

KLASA: 551-03/23-01/03

URBROJ: 2178-06-01/07-23-4

Slavonski Brod, 16. siječnja 2023. godine

Prilozi: 

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja (PDF)

1. Pravilnik 2022 (PDF)

2. Objava Javnog natječaja (PDF) (WORD)

3. Upute za prijavitelje (WORD)

4.1. Obrazac opisa programa-projekta (WORD)

4.2. Obrazac proračuna programa-projekta (EXCEL)

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi (WORD)

6. Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-vrijednosti-programa-ili-projekta (PDF)

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (WORD)

8. Obrazac ugovora o financiranju projekta-programa (WORD)

9.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa-projekta (WORD)

9.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta (EXCEL)

9.3. Obrazac financijskog izvješća PROR -POT (EXCEL)

10. Obrazac izjave o partnerstvu (WORD)

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 17. veljače 2023. godine
 • Napomena: Objavljena je Odluka o odobrenim sredstvima