Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 13. Svi 2024

ODRŽANA 23. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

23. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije održana je danas u Velikoj vijećnici s početkom u 9 sati pod predsjedavanjem Pere Ćosića. Nakon usvojenog Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda za današnju sjednicu započeo je uobičajeni Aktualni sat pod kojim su vijećnici postavljali svoja pitanja iz djelokruga rada županijske uprave, a iz područja gospodarstva, poljoprivrede infrastrukture, zdravstva i socijelne skrbi. Vijećnike je tako zanimalo kada će s radom početi s radom gerontodomaćice obuhvaćene projektom "Zaželi" (Vujić), informacija o nabavci vozila za potrebe Županijske uprave, informacija o izjednačavanju naknade za prehranu dužnosnika i zaposlenika, informacija o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo,(Marijić), faza provedbe i datum početka rada Centra za zbrinjavanje otpada "Šagulje", informacija o preseljenju ljekarne u Slavonskom Brodu iz privatnog prostora (Rubil), očekivani termin priključenja stanovnika Gornje Vrbe i Ruščice na kanalizacijsku mrežu s obzirom na precrpnu stanicu u lučkom području, projekt razvoja širokopojasne mreže na istočnom dijelu županije zbog neadekvatnosti drvenih stupova, problematika izgradnje obilaznice na području Gornje Vrbe u kontekstu širine i stanja prometnice nije u mogućnosti podnositi inteziviraniji promet (Odobašić), da li se što može učiniti po pitanju podvožnjaka u Slavonskom Brodu koji je za većih oborina često poplavljen, mogućnost izgradnje podzemne garaže zbog premalog broja parkirnih mjesta u Slavonskom Brodu (Balen), da li su poljoprivrednici zatražili pomoć zbog nedavne tuče, da li su im osigurani proizvodi i može li im se kako pomoći (Nikšić), te da li su općine BPŽ koje to do sada nisu učinile proslijedile sredstva za naknadu šteta zbog olujnog nevremena prošle godine.

VIJEĆNIČKA PITANJA I ODGOVORE ŽUPANIJSKIH DUŽNOSNIKA MOŽETE U CJELOSTI POSLUŠATI U PRILOŽENOM AUDIO ZAPISU SJEDNICE.

Pod Kadrovskim pitanjima, zbog obiteljskih razloga i na vlastiti zahtjev dužnosti suca porotnika za mladež razriješena je Ana Daidžić.

Podnoseć izvješće o radu, župan Danijel Marušić obrazložio je provođenje važnijih projekata, mjera i aktivnosti te iznio relevantne podatke koji spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao izvršnog tijela Županije. Kazao je kako je nastavljena uspješna suradnja s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ravnateljima županijskih ustanova i trgovačkih društava s kojima su održani radni sastanci sukladno iskazanim interesima i potrebama. Pri obrazloženju izvršenja Proračuna kaza je kako je obavljena svakodnevna koordinacija s pročelnicima upravnih odjela i proračunskim korisnicima o ostvarivanju i izvršavanju proračuna, suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskom prihodima, a izrađeno je i Financijsko izvješće za razdoblje 01.07.- 30.09,2023.godine. Na temelju Zakona o javnoj nabavi u izvještajnom razdoblju provedeno je ukupno trinaest postupka javne nabave na temelju kojih je sklopljeno dvanaest ugovora u ukupnoj vri jednosti od 2.460.176,15 EUR bez PDV-a. Ukupna sredstva za Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 3.741,160,33 EUR, a realizirana su u ukupnom iznosu od 3.231.149,58 EUR. Odnosno 86,37 %. Ulaganja u gospodarstvo i obrtništvo u 2023. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (2.039.463.33 EUR), u drugoj su polovini 2023. godine realizirana u iznosu od 864,037.97 EUR. odnosno 42.36 % godišnje planske vrijednosti. Ukupna godišnja realizacija sredstava za gospodarstvo i obrtništvo (1.816.052,99 KUR) u odnosu na ukupno planirana sredstva iznosi 89,05 %. za potpore i subvencije poduzetništvu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 481.53.28 EUR. U drugoj polovini 2023. godine realizirano je 458.183.84 EUR. Odnosno 95.15 %. Za poticanje poduzetništva , odnosno, kreditiranje u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.703,23 EUR. Ova aktivnost podrazumijeva subvencioniranje kamata poduzetnicima za njihove poduzetničke kredite kod poslovnih banaka. Brodsko-posavska županija subvencionira kamate po nekoliko "starih" kreditnih programa koji su još u postupku otplate. Uz sredstva za redovno financiranje Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje konkretnih turističkih projekata u iznosu od 63.708.00 EUR, a ista su realizirana u cijelosti i to za tri projekta. Nastavljena je i realizacija kapitalnih projekata poput Regionalnog tehnološkog i inovacijskog centra za strojarstvo (RTICS) za čiju su prvu fazu u 2023. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 872.144.74 EUR. Većina sredstava za ovaj projekt utrošena je u prvoj polovici godine i to zbog kupnje zemljišta na kojemu će se graditi objekti, dok su u drugom dijelu godine realizirana su sredstva u iznosu od 145.413,43 EUR odnosno 16.67 % godišnjg planiranog iznosa. Provedba faze još jednog kapitalnog projekta - Centra strukovne izvrsnosti u bioekonomiji (CIB) završena je u prosincu 2023. godine. Rezultat provedbe projekta je izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, marketing strategija te projektno-tehnička dokumentacije. Ukupno planirana sredstva u 2023. godini za izgrađeni Sustav navodnjavanja Orubica iznose 79.700.00 EUR. a u drugom dijelu 2023. godine realizirano je 19.670.45 EUR ili 24.68 % godišnje planske veličine i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, troškove energije i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupna godišnja realizacija za ovaj kapitalni projekt iznosi 36,326.05 EUR. Ulaganja u poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji u 2023. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (971.697.00 EUR), u drugoj su polovini 2023. godine realizirana u iznosu od 569.423.88 EUR. odnosno 58.6 % godišnje planske veličine. Ukupna godišnja realizacija sredstava za poljoprivredu (838.071.06 EUR) u odnosu na ukupno planirana sredstv a iznosi 86.25 %. U nastavku izvješća, koje je u cjelosti dostupno na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije, župan Marušić osvrnuo se i na problematiku rješavanja i naknade šteta nastalih olujnim nevremenom, provođenje i razvoj infrastrukturnih projekata, programa u školstvu, zdravstvu socijalnoj skrbi, športu i kulturi, realizaciju europski finaciranih projekata kao i na regionalnui međudržavnu suradnju te dinamiku obavljanja poslova pruzetih od ureda državne uprave.

Prilikom obrazlaganja 4. točke Dnevnog reda, odnosno, godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu s prijedlogom godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, pročelnica za financije, Božana Grgić istaknula je kako je godišnji proračun Brodsko-posavske županije za 2023. godinu donijela je Županijska skupština na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine. Proračunski prihodi i primici bilancirani su u ukupnom iznosu od 169.439.285,90 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 174.070.304,77 EUR (rezultat iz prethodnih godina je 4.631.018,87 EUR). Župan je utvrdio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu koji je Županijska skupština raspravila na 20. sjednici održanoj 27. studenog 2023. godine, te donijela Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu kojom su ukupni prihodi i primici bilancirani u svoti od 202.474.835,87 EUR, a rashodi i izdaci u svoti od 192.262.344,30 EUR. Na temelju članka 60. Zakona o proračunu i članka 49. Odluke o izvršavanju proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, Župan je 31. prosinca 2023. godine donio Odluku o preraspodjeli utvrđenih sredstava između pojedinih razdjela proračuna, kojom su pojedine pozicije proračunskih sredstava umanjene odnosno uvećane za ukupno 209.100,00 EUR.

 

U nastavku Sjednice usvojene su i sljedeće točke:
5.Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu:
a) Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod
b) Opće bolnice Nova Gradiška
c) Doma zdravlja Slavonski Brod
d) Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar, Nova Gradiška
e) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
f) Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
g) Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod
6.Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa - Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za 2023. godinu
8. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Brodsko-posavske županije
9. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Osnovne škole Ivan Meštrović, Vrpolje
10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu:
a) Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
b) Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje
c) Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije
d) Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije
e) Hrvatskog instituta za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
11. Prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za 2024. godinu
12. a) Prijedlog Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Orubica za 2024. godinu
b) Prijedlog Odluke o visini, obvezi i načinu plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Orubica za 2024. godinu
13. a) Izvješće o izvršenju Plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
b) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2023. godinu
c) Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
d) Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
14. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu
15. a) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
b) Izvješće o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu
16. Izvješće o radu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za 2023. godinu