Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Srijeda, 03. Srpanj 2024

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine  Brodsko-posavske županije objavljuje:

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Odsjek za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale

  • SAVJETNIK/ICA ZA PROTOKOL
  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

  • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava, ekonomije, hrvatskog jezika i književnosti, kroatologije, novinarstva ili politologije ili stručni diplomski studij javne uprave ili ekonomije
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
  • poznavanje rada na računalu

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Osim navedenih posebnih uvjeta (potrebno stručno znanje), kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na oglas mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice  putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (presliku diplome)

- dokaze o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

i

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je obavljao navedene poslove)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu, u izvorniku, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti   izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Postupak prijma u službu na određeno vrijeme putem oglasa provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik upravnog tijela.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, objavit će se na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na oglas.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, putem pošte ili osobnom dostavom u pisarnicu.

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom „prijava na oglas-ne otvaraj“.

Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.                  

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, do 11. srpnja 2024.