Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Pravni okvir

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
2.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13).
3.Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj: 17/07, 107/07 i 24/10)