Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Imovinsko-pravni postupci

O imovinsko-pravnim poslovima

   - izvlaštenje nekretnina (osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpuno izvlaštenje i nepotpuno izvlaštenje ustanovljavanjem prava služnosti)

    - naknada za eksproprirane i deposedirane nekretnine ako naknada nije isplaćena do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94., 35/94., 112/00. i 114/01.)

    - poništenje rješenja o eksproprijaciji, ako korisnik eksproprijacije nije izgradio objekt ili izveo radove radi kojih je nekretnina eksproprirana

    - naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište i šume, poduzeća, stanovi, poslovni prostori, brodovi i brodice, pokretnine)

    - dopuna agrarnih odluka

    - dovršenje započetih postupaka u svezi zauzeća zemljišta bivše općenarodne imovine

    - predaja zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave

    - utvrđivanje prava vlasništva na turističkom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u temeljni Kapital

    - pružanje administrativno-tehničke podrške Županijskom povjerenstvu za komasaciju


Pravni okvir -izvlaštenje

Zakon o izvlaštenju  NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12

Zakon o izvlaštenju I određivanju naknade NN 74/14, 69/17 i 98/19

Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12 , 152/14, 94/16 i 29/17

Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja NN 17/16 i 16/20

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina NN 17/16 i 16/20

Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina NN 78/15

   

Pravni okvir -naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine:

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)

 

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/gradjansko-trgovacko-i-upravno-pravo/upravno-pravo/6616