Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Pravni okvir

  • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08136/12 i 15/15)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 12/17)
  • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 55/09 i 139/10)
  • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2020.godinu 128/19)
  • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 28/10)
  • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17)
  • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 55/09 i 139/10)
  • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2020.godinu 128/19)
  • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 28/10)