Utorak, 13. Travanj 2021

Bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021.

Temeljem članka 13. ²Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/21) i Odluke Župana KLASA: 402-07/21-01/03, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-3 od 06. travnja 2021. godine

objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini

 

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti  u smislu Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list Europske unije“ L 215 od 7. srpnja 2020. godine, u daljnjem tekstu:  Uredba).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Programa u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Program: Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu, Pozicija R0108-03 Subvencije poduzetnicima i obrtnicima – COVID-19.

 • CILJ POTPORE

Cilj Javnog poziva je očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti onim subjektima čija je djelatnost otežana i ugrožena uslijed djelovanja epidemije bolesti COVID-19 i to isključivo za objekte kojima je, uslijed donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad i za one kojima je djelomično obustavljen rad na način da im je onemogućena usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno da smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja.

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Pod pojmom „prijavitelj“ u ovom Javnom pozivu označava se subjekt malog gospodarstva za koji se traži potpora.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16) ukoliko:

 • su registrirani na području Brodsko-posavske županije i koji posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
 • im je poslovanje otežano i ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19 a to su mikro i mali subjekti koji:
 • imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost (ugostiteljski objekti, svečane dvorane), djelatnost poboljšanja fizičke kondicije (teretane, fitnes centri), ostale sportske djelatnosti i drugo (škole stranih jezika), a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine privremeno obustavljen rad;
 • su ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani” (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)), skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, kojima je djelomično obustavljan rad, odnosno onemogućena im je usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja ili gospodarskom subjektu koji obavlja dvije ili više djelatnosti pored ugostiteljstva i s njima ostvaruje prihode;
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog na puno radno vrijeme, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u ožujku 2021.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe;
 • koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave);
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti - Uredba - (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba);
 • koji imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom).
 • NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SEKTORI

 

U okviru ovog Javnog poziva odnosno Programa potpora male vrijednosti ne može se dodijeliti:

 • poduzetniku koji nije registriran na području Brodsko-posavske županije i koji ne posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • poduzetniku u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • poduzetniku koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima:
 • ako se iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju; ili
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • poduzetniku koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013;
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 • ukoliko se prednost daje uporabi domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
 • poduzetniku za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz obavljaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe);
 • srednjim i velikim poduzećima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • poduzetniku čija djelatnost/poslovna aktivnost nije obustavljena Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine;
 • poduzetniku koji nije izvršio isplate plaće zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobiti zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • poduzetniku koji je u razdoblju od tri fiskalne godine (prethodne dvije fiskalne i tekuća fiskalna godina) ostvario potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, a poduzetnik u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti iznos od 100.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine;
 • poduzetniku koji u korištenju potpora Brodsko-posavske županije iz dosadašnjih programa nije postupao u skladu s ugovornim obvezama i na taj način je narušio iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosio na namjensko korištenje potpore;
 • poduzetniku nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja, pojedinačnim vlasnicima prijavitelja ili osobama ovlaštenim za zastupanje prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (dokazuje se Skupnom izjavom).

U okviru ovog Javnog poziva odnosno Programa ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07)  kako slijedi:

 • Područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda;
 • Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva;
 • Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
 • Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;
 • Odjeljak 92 - Djelatnosti kockanja i klađenja;

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu odnosno Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

 • proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;
 • proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;
 • provođenje pokusa na životinjama.

Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenim u stavku 1. točkama (b), (c) ili (d) i stavku 2. i stavku 3. ovog članka i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene na temelju ovog Programa. U tom pogledu korisnik potpore male vrijednosti dužan je osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. 

 • NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi)

Potpora se odobrava za sljedeće prihvatljive troškove prema računima:

 • za troškove nabave opreme, sirovina i materijala (osim robe za daljnju prodaju) za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme, sirovina i materijala;
 • za troškove servisa opreme za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
 • za troškove najma softverske opreme za fiskalizaciju, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
 • za troškove zakupa/najma poslovnog prostora u kojem se obavlja registrirana djelatnost, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja ili preslika ugovora o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za komunalne troškove (el. energija, voda uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove HRT-a, naknade za javno korištenje glazbe te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove usluga knjigovodstvenog servisa, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glase na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje knjigovodstvenih usluga;
 • za troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom prostoru sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nabava zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava i sl.) te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

NAPOMENA: Prihvatljiv trošak je isključivo račun (ne predračun ni ponuda). Račun mora biti izdan na ime poslovnog subjekta odnosno prijavitelja te mora biti napisan na hrvatskom jeziku sa specificiranim opisom troška, nazivom troška i cijenom u kunama.

Ako je račun plaćen u EUR-ima, iznos mora biti prikazan u kunama na dan isplate, kojeg mora dati ili ovjeriti poslovna banka koja je plaćanje izvršila, a naziv kupljene opreme s opisom mora biti na hrvatskom jeziku. 

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Iznimno, troškovi mogu biti plaćeni gotovinom, ali se neće smatrati prihvatljivim ukoliko nisu izdani na ime poslovnog subjekta. Ukupna vrijednost računa za koje se traži potpora mora biti minimalno u visini očekivane potpore, a koja se isplaćuje sukladno broju zaposlenika, odnosno ukoliko prijavitelj očekuje potporu od npr. 5.000,00 kuna, ukupna vrijednost računa za prihvatljive troškove mora biti u vrijednosti minimalno 5.000,00 kuna.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2021. godine;
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, osim za prijavitelja koji nije u sustavu PDV-a;
 • troškovi nabave pića za daljnju prodaju odnosno za usluživanje u ugostiteljskom objektu;
 • troškovi osoblja (plaće i davanja na i iz plaće);
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem te subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja;
 • troškovi nabave mobilnih telefona;
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • troškovi nabave osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila kao i nabava plovila;
 • troškovi za koje je ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja nije prihvatljiv trošak;
 • ostali troškovi koji nisu izričito navedeni kao prihvatljivi troškovi.
 • IZNOS POTPORE I INTEZITET POTPORE

 

Visina  potpore odnosno subvencije je sljedeća:

 

 • najviše do 5.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno do 4 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
 • najviše do 10.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 5 do 8 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
 • najviše do 15.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 9 do 49 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Brodsko-posavska županija sudjeluje u financiranju i može dosegnuti maksimalno do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Programa.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Programu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE

 

Potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore:

 

 • ispunjen prijavni obrazac MIKRO/MALI BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz obrtnog registra (za obrte), odnosno izvadak iz sudskog registra (za trgovačka društva, zadruge i ustanove) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljivi su ispisi s internetskih stranica Obrtnog registra, odnosno Sudskog registra);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlaništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu/najmu ili drugo);
 • fotografija poslovnog prostora u kojem se obavlja registrirana djelatnost koja je predmet financiranja putem ovog Javnog poziva i fotografija nabavljene opreme;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku za sve partnerske i povezane subjekte s Podnositeljem prijave registrirane unutar Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za vlasnika/cu obrta (vlasnik obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe);
 • preslike obrazaca JOPPD (stranica A i B) za prethodne mjesece u 2021. godini i potvrde Porezne uprave o njihovom zaprimanju počevši od JOPPD-a za ožujak 2021. godine;
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja prijave (preslika prijave potpisa za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ili drugo);
 • preslika računa za opremu, sirovinu i materijal, troškove servisa opreme za obavljanje registrirane djelatnosti, troškove najma softverske opreme za fiskalizaciju, troškove zakupa/najma poslovnog prostora ili preslika ugovora o zakupu, komunalne troškove, troškove telekomunikacija, troškove HRT-a, troškove naknade za javno korištenje glazbe, troškove usluga knjigovodstvenog servisa, troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom prostoru sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nabava zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava i sl.) koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (računi plaćeni gotovinom priznaju se samo ako su izdani na ime poslovnog subjekta).

 

 

 • POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID – 19 u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a putem Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije. Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije ili na zahtjev poslati e-poštom. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1

35000 Slavonski Brod

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID - 19 u 2021. godini

 (uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa o o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID - 19 u 2021. godini - NE OTVARATI)

 

 • POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

 

Povjerenstvo razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja te utvrđuje Prijedlog o dodjeli potpore podnositelja prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija će dodijeliti nove potpore male vrijednosti u skladu s Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koje je taj poduzetnik i poduzetnici s kojima isti čini „jednog poduzetnika“ primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3. stavka 5. Programa i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Programom.

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 30. rujna 2021. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene stranice.

 

X. UGOVARANJE, ROKOVI I NADZOR

S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.

Potpora se smatra dodijeljenom s datumom potpisa Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Brodsko-posavske županije.

Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju trajanje mjere uključujući datum početka provedbe, iznos do kojeg Brodsko-posavska županija preuzima obvezu sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i plaćanja, obvezu dostave izvješća o namjenskom korištenju, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, odredbe o mogućnostima prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj provjeri na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata sredstava.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv  i potpisivanjem Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore daje odobrenje Brodsko-posavskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije te u drugim izvještajima.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko korištenje sredstava potpore.

Namjensko korištenje potpore podrazumijeva dostavljanje preslike ugovora, odnosno preslike  računa o namjenskom korištenju sredstava potpore za namjenu navedenu u prijavnom obrascu koji glase na Korisnika potpore te pripadajuće izvadtke po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (iznimno Korisnik potpore ne treba dostaviti dokaze o plaćanju ako je na računima vidljivo da je plaćanje obavljeno gotovinom), kao i fotodokumentaciju poslovnog prostora i nabavljene opreme.

Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te subjekata u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore.

Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Brodsko-posavska županije i ostali davatelji državnih potpora.

Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije temeljem dokumentacije  korisnika potpore,  a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

Brodsko-posavska županija radi nadzora namjenskog korištenja sredstava potpore može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana sredstva koja je dobio od Brodsko-posavske županije za financiranje aktivnosti iz Ugovora.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u Proračun Brodsko-posavske županije.

Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Brodsko-posavske županije te se isključuje iz dodjele potpore sljedeće godine.

 

XI. OSTALE INFORMACIJE

 

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv, podnositelj prijave daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe („Narodne novine“, broj 42/18) kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, javno objavljuje na svojoj web stranici osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori (naziv prijavitelja, namjena i odobreni iznos potpore), prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora, kao i za potrebe unošenja podataka o dodijeljenim potporama male vrijednosti, u elektroničkom obliku, putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17, u daljnjem tekstu: ZDP) i Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“, broj. 125/17).

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine) i Programom o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini (²Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije² broj 13/21).

Podnositelj prijave čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose, javno objavljuju i pohranjuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Podnositelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim uredbom i aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

XIII. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 • Program o odjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini;
 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac prijave MIKRO/MALI BPŽ/21;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • Obrazac Skupne izjave.

KLASA: 402-07/21-01/03

URBROJ:2178/1-04-01/04-21-4

Slavonski Brod, 13. travnja 2021. 

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30.09.2021. godine.
 • Napomena: Objavljena je Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini.