Četvrtak, 09. Rujan 2021

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom

Temeljem članka 15. Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program)“, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini i Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/21) i Odluke Župana KLASA: 402-07/21-01/02, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-6 od 01. rujna 2021. godine

 

objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  za pojedinačne nastupe na sajmovima i za organizaciju sajmova i manifestacija  u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom

u 2021. godini

 

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program), a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini i Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/21) (u daljnjem tekstu: Projekt).

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti  u smislu Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list Europske unije“ L 215 od 7. srpnja 2020. godine, u daljnjem tekstu:  Uredba).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Projekata u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu  Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Program: Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost A300001 Sajmovi i manifestacije, Pozicija R3626-1 Subvencije - sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima u zemlji i inozemstvu - 150.000,00 kuna, Pozicija R4474 Subvencije -  sufinanciranje organiziranja manifestacija - 100.000,00 kuna.

 • CILJ POTPORE

Cilj Javnog poziva je poticanje rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti poduzetnika na području Brodsko-posavske županije. 

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Pod pojmom “Prijavitelj” u ovom Programu označava se subjekt malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) za koji se traži potpora.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (isključivo obrti i trgovačka društva) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, utvrđeni prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16), a prihvatljivi su prijavitelji ukoliko:

 • u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjela Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave;
 • posluju i registrirani su na području/lokaciji Brodsko-posavske županije;
 • su registrirani najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini  uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe) ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava - dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave;
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • su u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti - Uredba - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti;
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
 • NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SEKTORI

 

U okviru ovog Programa, a sukladno članku 1. Uredbe, potpora male vrijednosti se ne može dodijeliti:

 • poduzetnicima koji nemaju sjedište na području/lokaciji Brodsko-posavske županije i koji ne posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013;
 • poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima:
 • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 • ukoliko se prednost daje uporabi domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
 • poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz obavljaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe);
 • velikim poduzećima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • fizičkim ili pravnim osobama koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.);
 • poduzetniku koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • poduzetniku koji nema niti jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;
 • poduzetniku koji je u blokadi;
 • poduzetniku koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • poduzetnicima u teškoćama (sukladno odredbama članka 2. točke 18. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 od 17.6.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.6.2014.);
 • poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15);
 • poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona („Narodne novine“, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15, 104/17);
 • u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja;
 • poduzetniku koji je dostavio lažne informacije u sklopu prijave.

U okviru ovog Programa ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) kako slijedi:

 • Područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda;
 • Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva;
 • Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
 • Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;
 • Područje L - Poslovanje nekretninama;
 • Odjeljak 92 - Djelatnosti kockanja i klađenja.

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

 • proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;
 • proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;
 • provođenje pokusa na životinjama.

Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenim u stavku 1. točkama (b), (c) ili (d) i stavku 2. i stavku 3. ovog članka i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene na temelju ovog Programa. U tom pogledu korisnik potpore male vrijednosti dužan je osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. 

 • VRSTE PROJEKATA

Prava na bespovratne potpore iz ovog Javnog poziva ostvaruju se kroz provedbu sljedećih Projekata:

 1. Projekt dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini;
 2. Projekt dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini.
 • KRITERIJI DODJELA POTPORA

 

 • Projekt dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini

 

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva registrirani kao obrti i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji ispunjavaju uvjete iz točke III. ovog Javnog poziva, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno točki IV. isključene ovim Javnim pozivom.

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2021.)

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa izložbenog prostora;
 • troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora;
 • troškovi oglašavanja (putem časopisa, članka na portalu s foto galerijom, objava u e-mail newsletteru, objava na društvenim mrežama) i izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanih uz nastup na sajmu.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2021. godine;
 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a);
 • troškovi nabave potrošne robe;
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu;
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 15.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku mogu se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini dvije potpore u okviru ovog Projekta.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Projektu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Dokumentacija za obrte:

 

 • ispunjen Prijavni obrazac POJ SAJM BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (obvezno potpisati i ovjeriti i u slučaju ako nemate povezanih osoba);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva POJ SAJM BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz obrtnog registra (za obrte) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljiv je ispis s internetskih stranica Obrtnog registra);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu ili drugo)
 • za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da podnositelj prijave ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno i na puno radno vrijeme (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2021. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju (JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac);
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja zahtjeva;
 • preslika računa za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškove oglašavanja (putem časopisa, članka na portalu s foto galerijom, objava u e-mail newsletteru, objava na društvenim mrežama) i izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanih uz nastup na sajmu koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.

Dokumentacija za trgovačka društva:

 

 • ispunjen Prijavni obrazac POJ SAJM BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (obvezno potpisati i ovjeriti i u slučaju ako nemate povezanih osoba);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva POJ SAJM BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljiv ispis s internetskih stranica Sudskog registra);
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu ili drugo)
 • Godišnja financijska izvješća i drugi jednako valjani dokumenti za 2020. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi, odnosno preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/ Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo) svih partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku za sve partnerske i povezane subjekte s Podnositeljem prijave registrirane unutar Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da podnositelj prijave ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno i na puno radno vrijeme (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2021. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju;
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja zahtjeva;
 • preslika računa za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškove oglašavanja (putem časopisa, članka na portalu s foto galerijom, objava u e-mail newsletteru, objava na društvenim mrežama) i izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanih uz nastup na sajmu koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.
 • Projekt dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini

 

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva registrirani kao obrti i trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) koji ispunjavaju uvjete iz točke III. ovog Javnog poziva, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti, a između ostalog trebaju biti registrirani i za djelatnost organizacije sastanaka i poslovnih sajmova, osim za djelatnosti koje su sukladno točki IV. isključene ovim Javnim pozivom.

Potpore se dodjeljuju za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2021.).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa prostora za održavanje sajma;
 • troškovi uređenja i opremanja prostora za održavanje sajma;
 • troškovi najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.);
 • troškovi promocije sajma (izrada promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, medijsko oglašavanje sajma - oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje-plakati/billboard i sl., online oglašavanje).

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2021. godine,
 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a);
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora sajma (plaće i troškovi prijevoza zaposlenih, porezi, doprinosi, kamate),
 • izrada promidžbenih materijala nevezanih uz sajam (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i dr. promotivnih alata i dr.),
 • troškovi prehrane, keteringa ili slično,
 • honorara (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu,
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Projekta.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Projektu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Dokumentacija za obrte:

 

 • ispunjen Prijavni obrazac ORG SAJM BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (obvezno potpisati i ovjeriti i u slučaju ako nemate povezanih osoba);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva ORG SAJM BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljiv je ispis s internetskih stranica Obrtnog registra);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu ili drugo)
 • za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da podnositelj prijave ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno i na puno radno vrijeme (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2020. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju (JOPPD obrazac i potvrdu Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac);
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja zahtjeva;
 • preslike predračuna (ponuda), ugovora ili računa za troškove zakupa prostora za održavanje sajma, uređenje i opremanje prostora za održavanje sajma, najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.), promocije sajma (izradu promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, medijsko oglašavanje sajma, - oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje – plakati/billboard i sl., online oglašavanje) koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.

Dokumentacija za trgovačka društva:

 

 • ispunjen Prijavni obrazac ORG SAJM BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (obvezno potpisati i ovjeriti i u slučaju ako nemate povezanih osoba);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva ORG SAJM BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljiv ispis s internetskih stranica Sudskog registra);
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu ili drugo)
 • Godišnja financijska izvješća i drugi jednako valjani dokumenti za 2020. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi, odnosno preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/ Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo) svih partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku za sve partnerske i povezane subjekte s Podnositeljem prijave registrirane unutar Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da podnositelj prijave ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno i na puno radno vrijeme (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2021. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju;
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja zahtjeva;
 • preslike predračuna (ponuda), ugovora ili računa za troškove zakupa prostora za održavanje sajma, uređenje i opremanje prostora za održavanje sajma, najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.), promocije sajma (izradu promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, medijsko oglašavanje sajma, - oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje – plakati/billboard i sl., online oglašavanje) koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.
 • POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a putem Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije. Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije ili na zahtjev poslati e-poštom. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1

35000 Slavonski Brod

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  u 2021. godini

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i za organizaciju sajmova i manifestacija  u Brodsko-posavskoj županije u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini - NE OTVARATI)

 

 • POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

 

Povjerenstvo razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, odnosno vrši administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti i utvrđuje Prijedlog o dodjeli potpore podnositelja prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Brodsko-posavska županija će dodijeliti nove potpore male vrijednosti u skladu s Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koje je taj poduzetnik i poduzetnici s kojima isti čini „jednog poduzetnika“ primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 2. stavka 5. Programa i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Programom.

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu i za iste aktivnosti primio potporu iz drugih izvora u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene stranice.

 

IX. UGOVARANJE, ROKOVI I NADZOR

S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.

Potpora se smatra dodijeljenom s datumom potpisa Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Brodsko-posavske županije.

Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju trajanje mjere uključujući datum početka provedbe, iznos do kojeg Brodsko-posavska županija preuzima obvezu sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i plaćanja, obvezu dostave izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, odredbe o mogućnostima prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj provjeri na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata sredstava.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv  i potpisivanjem Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore daje odobrenje Brodsko-posavskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije te u drugim izvještajima.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko korištenje sredstava potpore.

Korisnik potpore se obvezuje dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije Izvještaj o provedbi aktivnosti za namjenu navedenu u Ugovoru s fotodokumentacijom o realizaciji projekta, a krajnji rok za dostavu dokaza (preslika računa i pripadajućeg izvatka po transakcijskom računu) o namjenskom korištenju sredstava potpore je 31. prosinac 2021. godine.

Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Brodsko-posavska županija i ostali davatelji državnih potpora.

Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije temeljem dokumentacije  korisnika potpore,  a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

Brodsko-posavska županija radi nadzora namjenskog korištenja sredstava potpore može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana sredstva koja je dobio od Brodsko-posavske županije za financiranje aktivnosti iz Ugovora.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u Proračun Brodsko-posavske županije.

Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Brodsko-posavske županije te se isključuje iz dodjele potpore sljedeće godine.

 

X. OSTALE INFORMACIJE

 

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv, podnositelj prijave daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, javno objavljuje na svojoj web stranici osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori (naziv prijavitelja, namjena i odobreni iznos potpore), prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini i Projektu dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2021. godini, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora, kao i za potrebe unošenja podataka o dodijeljenim potporama male vrijednosti, u elektroničkom obliku, putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17, u daljnjem tekstu: ZDP) i Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“, broj. 125/17).

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine) i Programom dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (²Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije² broj 13/21).

Podnositelj prijave čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose, javno objavljuju i pohranjuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Podnositelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim uredbom i aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

XII. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 • Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini;
 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac prijave POJ SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva POJ SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac Izvještaja o provedbi aktivnosti POJ SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac prijave ORG SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva ORG SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac Izvještaja o provedbi aktivnosti ORG SAJM BPŽ/21;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • Obrazac Skupne izjave.

KLASA: 402-07/21-01/02
URBROJ:2178/1-04-01/04-21-7
Slavonski Brod, 09. rujna 2021. 

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.
 • Napomena: U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene stranice.