Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 28. Ožujak 2022

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u biljnoj proizvodnji na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

Temeljem članka 15. ²Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine) i Odluke Župana (KLASA: 320-05/22-01/, URBROJ: 2178-04-02/06-22-01 od 18. ožujka 2022.), Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u biljnoj proizvodnji na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

 

1.     PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem ²Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ (u daljnjem tekstu: Program) za:

-        MJERA 1.7. Potpora u biljnoj proizvodnji

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

2.     CILJ PROGRAMA

 

Cilj Programa je održati postojeću i povećati razinu u biljnoj proizvodnji na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Brodsko-posavske županije.

3.     PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Prihvatljivi korisnici potpora po ovom Programu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

MJERA 1.7. Potpora u biljnoj proizvodnji

Uključuje slijedeće podmjere:

  • 1.7.1. sustavi za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava),
  • 1.7.2. sustavi za obranu od tuče (stupovi, mreže i dr.),
  • 1.7.3. nabavka opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru (potpora se ostvaruje za izgradnju/kupnju novih plastenika i prateće opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda, uključujući i nabavka folije i opreme za postojeće plastenike)

Uvjeti za dodjelu potpora:

- minimalna površina za koju se može ostvariti potpora za plastenike je 100 m² (dokaz podaci iz ARKOD sustava)

- minimalna površina za ostvarivanje potpore za intenzivne nasade voćnjaka je 0,5 ha, za vinograde i bobičasto voće 0,25 ha (dokaz podaci iz ARKOD sustava, odnosno vinogradarskog registra).

4.     SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE


Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, Razdjelu 005 Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, gdje je za provedbu Programa poljoprivrednim gospodarstvima osigurano 300.000,00 kuna.

Program će se provoditi tijekom 2022. godine, a potpore male vrijednosti će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava za provedbu.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti predviđenih Programom po korisniku se odobrava:

-        do 50% prihvatljivih troškova po računu, a najviše 10.000,00 kuna po korisniku godišnje,

-        do 50% ukupnih troškova po računu, a najviše 12.000,00 kuna po korisniku godišnje za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,

-        do 70% ukupnih troškova po računu, a najviše 15.000,00 kuna po korisniku godišnje za mlade poljoprivrednike

Potpora se ostvaruje za razdoblje od 01.01.2022., a najkasnije do 15.11.2022. godine.

5.      POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

-        dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik ekoloških proizvođača (preslika rješenja ili preslika prve stranice LIST A Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2022. godini),

-        preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, (bankovni izvod na kojem je vidljivo plaćanje priloženog računa)

-        potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

-        preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva koji nije stariji od 40 godina,

-        izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,

-        izjava za podnositelje zahtjeva koji nisu u sustavu PDV-a,

-        druge dokumente kojima se dokazuje opravdanost traženja potpore.


Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe

6.     NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za propisanu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu ili se mogu preuzeti na web stranici www.bpz.hr


Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva, neće se razmatrati.


Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora u biljnoj proizvodnji)

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 300), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-263, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

7.     NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

Odluku o dodijeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrani, a o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten.

KLASA: 320-05/22-01/03

URBROJ: 2178-04-02/06-22-02

Slavonski Brod, 18. ožujka 2022. 

 

Preuzimanje priloga


Tekst Javnog poziva (Word) (PDF)
Odluka o objavi Javnog poziva  (Word) (PDF
Zahtjev za potpore (Word)
Izjava o korištenju PMV (Word
Izjava o poreznom statusu (Word

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2022.