Petak, 18. Lipanj 2021

Javni poziv za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje projekata/programa  Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini KLASA: 402-07/21-01/145, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-01 od 16. lipnja 2021. godine,

objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini

 

UVOD

 

U Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, u Programu Promidžba i razvoj gospodarstva planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna za projekte/programe Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija) koja su namijenjena sufinanciranju sljedećih aktivnosti:

 • organiziranje seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina te jačanja konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, djelatnica/ika Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije te djelatnica/ika ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije;
 • organiziranje interaktivnih radionica za predstavljanje starih zanata.

Projekti/programi koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata.

Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/21, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI, IZNOS I NAMJENA SREDSTAVA

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Obrtnička komora Brodsko-posavske županije i
 • udruženja obrtnika na području Županije.

Maksimalan iznos financijskih sredstava koji se može odobriti prihvatljivom prijavitelju za financiranje pojedinog projekta/programa u istoj kalendarskoj godini iznosi za:

 • Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije najviše 60.000,00 kuna i
 • udruženja obrtnika na području Županije, svakom do najviše 60.000,00 kuna.

Županija će sufinancirati maksimalno 90% prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/programu.

Prihvatljivi prijavitelji sukladno Pravilniku mogu prijaviti projekte/programe koji sadrže sljedeće aktivnosti:

 • organiziranje seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina te jačanja konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, djelatnica/ika Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije te djelatnica/ika ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije;
 • organiziranje interaktivnih radionica za predstavljanje starih zanata.

Financijska sredstva se mogu dodijeliti i za potrebnu opremu nužnu pri organizaciji navedenih seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina.

UVJETI PODNOŠENJA PRIJAVE

Uvjeti za podnošenje prijave:

Prijavu može podnijeti isključivo Obrtnička komora Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije sukladno članku 3. Pravilnika koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • organiziraju seminare, radionice i druge oblike stjecanja novih kompetencija znanja i vještina koja je namijenjena postojećim poduzetnicima i njihovim djelatnicima, djelatnicima Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije te djelatnicima ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije;
 • projekt/program se izvodi na području Županije;
 • voditelj/izvoditelj projekta/programa mora biti osposobljen za izvođenje pojedinog projekta/programa;
 • za pojedini seminar, radionicu mora biti iskazano zanimanje poduzetnika, djelatnika Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije i djelatnika ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije;
 • sufinanciraju dio troškova organiziranja seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina.
 • organiziraju interaktivne radionice za predstavljanje starih zanata u školama, vrtićima i manifestacijama;
 • projekt/program se izvodi na području Županije, a u iznimnim slučajevima i izvan područja Županije;
 • voditelj/izvoditelj projekta/programa mora biti osposobljen za izvođenje projekta/programa;
 • za interaktivne radionice mora biti iskazano zanimanje ravnatelja škola, vrtića i djece u školama i vrtićima te organizatora manifestacija;
 • sufinanciraju dio troškova organiziranja interaktivnih radionica.

Prihvatljivi prijavitelj može podnijeti prijavu za samo jedan projekt/program, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata/programa koji će se provoditi tijekom 2021. godine.

Na ovaj Javni poziv ne može se prijaviti projekt/program kojeg sufinancira drugi Upravni odjel Županije.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz organiziranje seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina te jačanja konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, djelatnica/ika Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije te ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz organiziranje interaktivnih radionica za predstavljanje starih zanata u školama, vrtićima i manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi za radove i usluge za pohađanje i/ili organiziranje seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina te za potrebnu opremu nužnu pri organizaciji navedenog temeljem članka 4. Pravilnika, a sukladno stavkama proračuna projekta/programa.

Financijskim sredstvima mogu se sufinancirati i biti će prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 01.01.2021. godine do kraja provedbe projekta/programa kako slijedi:

 • stvarni troškovi koji su nužni za provođenje projekta/programa koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;
 • umjereni i opravdani troškovi;
 • troškovi navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa.

Troškovi nastali u razdoblju od 01.01.2021. do zaključivanja ugovora prihvatljivi su za sufinanciranje sredstvima ovog Javnog poziva i Pravilnika ukoliko su nastali u svrhu provedbe aktivnosti prijavljenog i ugovorenog projekta/programa te ukoliko su u skladu sa propisanim uvjetima Javnog poziva.

Kategorije prihvatljivih troškova:

 • ljudski resursi (naknade voditelju/ici projekta/programa te izvoditeljima aktivnosti), putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih/programskih aktivnosti);
 • oprema i roba;
 • ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih/programskih aktivnosti i sl.).

Prilikom procjene projekta/programa, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

Odobrena, a neiskorištena sredstva moraju se vratiti u Županijski proračun sukladno pisanim uputama Županije.

Prihvatljivi izravni troškovi su:

Pod prihvatljivim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog projekta/programa kao što su:

 • troškovi organizacije seminara, radionica (pri čemu treba naznačiti vrstu i cijenu takve usluge);
 • materijal za aktivnosti;
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl.) pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene;
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. (pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge);
 • troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih/programskih aktivnosti (pri čemu treba navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i sl.);
 • izdaci za troškove naknada voditeljima/izvoditeljima projekta/programa iz organizacije i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta/programa (autorski honorar ili ugovor o djelu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade;
 • troškovi komunikacije (troškovi telefona, interneta i sl.) koji moraju biti specificirani;
 • troškovi nabavke ili najma opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu;
 • putni troškovi (npr. dnevnice za službena putovanja);
 • izdaci za prijevoz i smještaj u slučaju kada se interaktivna radionica za predstavljanje starih zanata održava izvan Brodsko-posavske županije (pri čemu je potrebno specificirati broj osoba, odredište, učestalost i svrhu putovanja te vrstu prijevoza, vrstu smještaja i broj noćenja);
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti projekta/programa.

Pod neizravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta/programa, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi. Prihvatljivi neizravni troškovi se odobravaju i pokrivaju u maksimalnom iznosu do 20% odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Županije.

Prihvatljivi neizravni troškovi su: energija, voda, troškovi korištenja prostora (najam, zakup), uredski materijal, sitni inventar, pošta i dr. neizravni troškovi  koji doprinose postizanju ciljeva projekta/programa.

U slučaju da prihvatljivi prijavitelj djeluje u unajmljenom privatnom prostoru, prilikom prijave projekta/programa potrebno je priložiti presliku ovjerenog ugovora o najmu, a koji ne može biti sklopljen s osobama koje obnašaju određene funkcije u upravljanju organizacijom (ili s članovima njihove uže obitelji) ili sudjeluju u provedbi projekta/programa.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • doprinosi u naravi;
 • troškovi kupnje vozila;
 • troškovi uređenja poslovnog prostora;
 • kupovina zemljišta ili građevina;
 • plaće zaposlenika organizacije koji nisu uključeni u projekt/program;
 • troškovi za naknade i prigodni darovi zaposlenih osoba u organizaciji (regres, božićnica, financijske nagrade članovima organizacije);
 • troškovi koji su već pokriveni od strane drugih donatora/javnih izvora;
 • troškovi promidžbe i promidžbenog materijala organizacije;
 • troškovi za dugove i kamate;
 • zajmovi trećim stranama;
 • ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Povjerenstvo za odabir projekata/programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Nakon provjere propisanih uvjeta javnog poziva, Povjerenstvo ocjenjuje prijave temeljem obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa prema sljedećim kriterijima:

R. br.

Kriteriji za ocjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa

Mogući broj bodova

1.

Kvaliteta dosadašnjeg rada prijavitelja odnosno institucionalna sposobnost prijavitelja

30

2.

Kvaliteta projekta/programa odnosno relevantnost projekta/programa

30

3.

Prijavljeni/zainteresirani broj polaznika/sudionika projekta/programa

10

4.

Proračun (troškovi) projekta/programa

30

 

Ukupni bodovi

100

Prijavljeni projekt/program mora ostvariti minimalno 60 bodova kako bi mogao ostvariti pravo na sufinanciranje.

OBRASCI ZA PRIJAVU

Prijava projekta/programa provodi se popunjavanjem i dostavom obrazaca za prijavu projekta/programa, a Upute za prijavitelje i propisani obrasci preuzimaju se na službenim internetskim stranicama Županije www.bpz.hr pod rubrikom Javni pozivi, odnosno mogu se podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Županije, soba 311, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.

Svi obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani i ovjereni. Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. U slučaju nepotpune prijave, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu može uputiti podnositelju prijave zahtjev za dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

U slučaju potrebe, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Županije može zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja.

Prijavitelji su dužni postupati sukladno tekstu Javnog poziva i Uputama za prijavitelje.

MJESTO DOSTAVE, NAČIN DOSTAVE I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Prijave za dodjelu sredstava dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Županije na propisanim obrascima uz potrebnu dokumentaciju.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:

 • poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brodsko-posavska županije, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu ( NE OTVARAJ – Javni poziv za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

 • osobnom dostavom u pisarnicu Županije na adresu Petra Krešimira Iv 1, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obvezno navesti naziv prijavitelja.

Danom zaprimanja smatra se za prijave poslane poštom datum na omotnici u kojoj je poslana prijava, a za prijave predane osobno datum zaprimanja u pisarnici Županije.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine.

Prijave podnesene izvan roka propisanog Javnim pozivom ne razmatraju se.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA 

Obvezna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu je sljedeća:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa projekta/programa;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna projekta/programa;
 3. preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
 4. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 5. financijski izvještaj prijavitelja i to za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu;
 6. potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 7. potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih projekata/programa.

 

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA/PROGRAMA I DODJELI SREDSTAVA

Nakon provedene ocjene prijava, Povjerenstvo izrađuje prijedlog o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe.

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe donosi Župan.

U Odluci se navodi naziv korisnika, naziv projekta/programa, namjena sredstava i iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje.

Odluka se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Županije u roku od 15 (petnaest9 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe.

VREMENSKI OKVIR PROVEDBE PROJEKATA/PROGRAMA, ISPLATA SREDSTAVA I DOSTAVA IZVJEŠTAJA

Vremenski okvir provedbe projekta/programa je 2021. godina.

Korisnici sredstava dužni su dostaviti izvješće o provedbi projekta/programa u roku od 30 dana od završetka projekta/programa ili zaključno do 31. siječnja 2022. godine za prethodnu godinu na propisanim obrascima.

Računi i ostali dokazi o plaćanju kojima se dokazuje namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Županija i ostali davatelji državnih potpora.

Korisnik financijskih sredstava dužan je dostaviti račune i izvode o plaćanju iz kojih je vidljivo da je korisnik sudjelovao u financiranju projekta/programa u iznosu navedenom u prijavi, da je sredstva utrošio namjenski, sukladno podnesenoj prijavi te foto dokumentaciju provedenog projekta/programa za koji su odobrena sredstva.

U slučaju nenamjenskog utroška sredstava korisnik je dužan vratiti sredstva Županiji i isti će biti isključeni iz dodjele financijskih sredstava sljedeće godine.

Korisnici kojima je Županija temeljem ovog Javnog poziva isplatila financijska sredstva dužni su na materijalima vezanim uz provedeni projekt/program navesti da je projekt/program sufinanciran sredstvima Županije.

 

INFORMACIJE I OBJAVA JAVNOG POZIVA

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci vezani uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Županije, soba 311, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel. 035/216-233, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv zajedno s prilozima: Uputama za prijavitelje i obrascima objavljuje se na službenim internetskim stranicama Županije www.bpz.hr u rubrici Javni pozivi. Sve obavijesti vezane uz Javni poziv biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Županije.

PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

1. Pravilnik;

2. Odluka o raspisivanju Javnog poziva

3. Tekst Javnog poziva,

4. Upute za prijavitelje;

5. Obrasce za prijavu projekta/programa:

5.1. Obrazac opisa projekta/programa;

5.2. Obrazac proračuna projekta/programa;

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

7. Obrasci za izvještavanje:

7.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa;

7.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa

7.3.Obrazac financijskog izvješća PROR – POT.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv prijavitelj daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18), kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja projekta/programa, prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini te u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora.

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/10).

Svi prijavitelji projekta/programa čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Prijavitelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

KLASA:402-07/21-01/145

URBROJ:2178/1-04-01/04-21-2

Slavonski Brod, 18. lipnja 2021.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine.
 • Napomena: Objavljena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za Projekt “BUDI MAJSTOR” – Program “Učimo da ne zaboravimo”