Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Petak, 20. Siječanj 2023

Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. godinu s područja Brodsko-posavske županije

Na temelju čl. 7. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 40/22) Komisija za stipendiranje studenata Brodsko-posavske županije na prijedlog Župana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku 2022./2023. godinu s područja

Brodsko-posavske županije

 

I.

U akademskoj 2022./2023. godini dodijelit će se 40 stipendija:

-         za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

-         za darovite studente.

II.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije
 • da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog  sveučilišnog studija,
 • koji studiraju na jednom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije
 • da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnostiimaju najmanju prosječnu ocjenu zadnja dva razreda srednje škole 4,00,a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,50.
 • da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi darovitostiimaju  najmanju prosječnu ocjenu zadnja dva razreda srednje škole 4,90a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjene prethodne godine studija  4,00

         Deficitarna zanimanja:

 Sveučilišni studij                                                 

 • Medicina
 • Farmacija
 • Dentalna medicina
 • Strojarstvo
 • Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija
 • Građevinarstvo
 • Informatika ili Informacijske znanosti ili Informatologija ili Informacijski i poslovni sustavi

ili Informatika i tehnika ili Poslovna informatika

 • Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo
 • Matematika i računarstvo ili Matematika ili Matematika i informatika ili Matematika i fizika
 • Pedagogija
 • Rehabilitacija
 • Logopedija
 • Socijalna pedagogija
 • Socijalni rad
 • Fizika ili Fizika i informatika ili Fizika i tehnika ili Inženjerska fizika, termodinamika i

mehanika ili Fizika i kemija

 • Kemija ili Biologija i kemija
 • Germanistika ili Njemački jezik i književnost
 • Anglistika ili Engleski jezik i književnost

Stručni studij

 • Građevinarstvo ili Graditeljstvo
 • Sestrinstvo      
 • Informatika i informacijske tehnologije                                      

III.

Visina stipendije utvrđuje se kako slijedi:

 • za studente koji imaju mjesto prebivališta u mjestu studiranja u iznosu od 105 €
 • za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta u iznosu od 150 €

IV.

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti:

 • opći uspjeh
 • deficitarnost zanimanja
 • materijalni status
 • sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti:

 • opći uspjeh
 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog
 • prosjek ocjena među 10% najboljih studenata
 • natjecanja, nagrade, priznanja
 • materijalni status
 • deficitarnost zanimanja
 • sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

V.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za akademsku 2022./2023. godinu. Odobrena stipendija stavlja se na korištenje nakon zaključenja Ugovora o stipendiranju, a isplaćuje se od 1. listopada do 31. srpnja.

Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze korisnik stipendije dužan je najkasnije do 31. listopada tekuće godine dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu akademsku godinu ili potvrdu o završenom školovanju nadležnom Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu.

VI.

Korisnik stipendije dužan je za vrijeme korištenja stipendije u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene obavijestiti davatelja stipendije o promjeni adrese, prebivališta, ponavljanju akademske godine kao i o svim čimbenicima i promjenama koje su bitne za korištenje stipendije.

VII.

Korisnik stipendije obvezan je vratiti primljeni iznos stipendije u slijedećim slučajevima:

 • ako korisnik stipendije ne ispunjava ugovorom preuzete obveze osim u opravdanim slučajevima (zdravstveni i drugi opravdani razlozi)
 • ako svojevoljno prekine obrazovanje,
 • ako zaključi ugovor o stipendiranju s drugim davateljem stipendije,
 • u slučaju promjene adrese prebivališta na područje druge županije.

Korisnik stipendije ima obvezu nakon završetka obrazovanja zaposliti se na području Županije najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju. U protivnom Komisija donosi odluku o povratu cjelokupnog iznosa stipendije. 

Obveza o povratu cjelokupnog iznosa stipendije prestaje ukoliko je Korisnik stipendije prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2 mjeseca o čemu obavještava Komisiju za stipendiranje studenata uz predočenje potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

VIII.

Prijave (zamolbe) i Izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se  popunjavanjem obrazaca koji se može preuzeti sa službene web stranice Županije (www.bpz.hr). Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno ili putem pošte s naznakom:

Natječaj za stipendije-deficitarna zanimanja

ili

Natječaj za stipendije- daroviti studenti,

 

na adresu: Brodsko-posavska županija, 35 000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1

 

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Komisija za stipendiranje studenata

 Prijave koje nisu pravodobne, u cijelosti popunjene i potpisane neće se razmatrati.

IX.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente;

-        Za studente koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti

 • Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 • Domovnicu (preslika),
 • Potvrdu obrazovne ustanoveo upisu na redovno školovanje za akademsku 2022./2023. godinu
 • Preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje, a studenti viših godina  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu akademsku godinu,
 • Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijave)
 • Službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,
 • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 • Potvrdu porezne uprave za prethodnu godinu za članove domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,
 • Elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog  Ureda za obranu ili Policijske uprave.

-        Za studente koji se prijavljuju po osnovi darovitosti

 • Potvrdu o prebivalištu kandidata
 • Domovnica(preslika)
 • potvrdu obrazovne ustanoveo upisu na redovno školovanje za akademsku 2022./2023. godinu
 • Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijave)
 • Preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
 • Potvrdu od strane škole o ranije završenom školovanju
 • Potvrdu od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata
 • Dokazi o postignutim natjecanjima, nagradama, znanstveno-stručnim ili umjetničkim radovima
 • Potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 • Potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti
 • Elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog  Ureda za obranu ili Policijske uprave.

X.

Rok za prijavu  je 15 dana od dana objave natječaja.

 

XI.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije utvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije. U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.

KLASA: 604-01/23-01/1

URBROJ: 2178-05-01/3-23-4

Slavonski Brod, 20. siječnja 2023.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: 15 dana od dana objave.