Utorak, 14. Rujan 2021

JAVNI POZIV za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika/ice učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2021./2022.

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 4" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije  koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV." u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., Brodsko-posavska županija raspisuje

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika/ice učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2021./2022.

 

Radno mjesto: Stručni komunikacijski posrednik/ica

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: Srednje škole Slavonski Brod

UVJETI:

 • minimalno završena četverogodišnja srednja škola,
 • završena edukacija za stručnog komunikacijskog posrednika,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o završenoj edukaciji i stečenim kompetencijama za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika, preslik odgovarajuće svjedodžbe

OPIS POSLOVA:

 • pružanje komunikacijske potpore u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,
 • pripremanje za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika,
 • pružanje potpore učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika,
 • dodatno objašnjavanje/prevođenje pojmova učeniku,
 • poticanje učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima,
 • poticanje učenika na suradnju s ostalim učenicima,
 • pružanje potpore u kretanju za gluho-slijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvan-učioničkim aktivnostima),
 • ispisivanje na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave,
 • surađivanje s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci.

S kandidatima za stručnog komunikacijskog posrednika/icu sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Međusobna prava i obveze te detaljan opis poslova koji će stručni komunikacijski posrednik/ica obavljati, regulirat će se Ugovorom o radu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) je   

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni s prikupljanjem, korištenjem i daljnjim obrađivanjem osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/2018).

Brodsko-posavska županija zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave za radna mjesta se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom

 „Prijava za stručnog komunikacijskog posrednika/icu“.

Rok za podnošenje prijava poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KLASA: 023-01/21-01/265
URBROJ: 2178/1-09-21-10
Slavonski Brod, 14. rujna 2021. godine

Status predmeta

 • Status natječaja: Zatvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijava poštom ili u pisarnicu Brodsko-posavske županije: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Napomena: Objavljena je odluka o odabiru