Utorak, 02. Studeni 2021

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
KLASA: 112-02/21-01/49
URBROJ: 2178/1-06/1-21-1
Slavonski Brod, 28. listopad 2021.

Na temelju članka 19. stavka 1. vezano za članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), privremeni pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
Odsjek za hrvatske branitelje

 

  • REFERENT ZA HRVATSKE BRANITELJE
  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke struke ili gimnazija
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit.

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Osim navedenih posebnih uvjeta (potrebno stručno znanje), kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na oglas mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 - životopis

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice  putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (presliku svjedodžbe)

- dokaze o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja

i

b) ugovor o radu, ugovor o djelu, rješenje o rasporedu iz kojih je vidljivo cjelokupno razdoblje potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj/ica prijave obavljao navedene poslove

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu, u izvorniku, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti   izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku  48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Postupak prijma u službu na određeno vrijeme putem oglasa provodi povjerenstvo koje imenuje privremeni pročelnik upravnog tijela.

Postupak prijma obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja putem pisanog testiranja i intervjua. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, objavit će se na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na oglas.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, putem pošte ili osobnom dostavom u pisarnicu.

 Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom „prijava na oglas“.

             Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.            

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: 8. studeni 2021.
  • Poziv za testiranje: Objavljen je poziv za testiranje kandidata.