Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Četvrtak, 18. Svi 2023

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za graditeljstvo i prostorno uređenje i višeg referenta za graditeljstvo i prostorno uređenje

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u

 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA, PODODSJEK ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE NOVA GRADIŠKA,

 

na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, strojarske ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu

2. VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Potrebno stručno znanje:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osim navedenih posebnih uvjeta (potrebno stručno znanje), kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana prijma u službu sukladno članku 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 - životopis

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)

- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (preslika diplome)

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. ( rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je podnositelj/ica radio)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava osobno potpisana od strane podnositelja prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik upravnog tijela.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja putem pisanog testiranja i intervjua. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za tu provjeru, dostupni su na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja bit će objavljeni na navedenoj internetskoj stranici Brodsko-posavske županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati/kinje koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja bit će o tome obaviješteni i putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Brodsko-posavska županija, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. broj 1, s naznakom „Ne otvaraj - za javni natječaj u Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša“.

Po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, izabrani kandidat/kinja dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za izabranog kandidata/kinju donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata/kinje dostavlja se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Osobni podaci kandidata/kinja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.                       

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-05/23-01/1

URBROJ: 2178-03/1-23-1

Slavonski Brod, 11. svibnja 2023.

Status predmeta

 • Status natječaja: Otvoren
 • Rok za podnošenje: Rok za prijavu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
 • Napomena: Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 52 od 17. svibnja 2023.